Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

INFORMACJE PODSTAWOWE

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z Legnicy.

Całkowita wartość projektu: 6 643 598,61 PLN

Wartość dofinansowania: 5 647 058,82 PLN

Głównym celem projektu grantowego jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej MŚP poprzez działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali).

Dzięki skorzystaniu z „Bonu na innowacje” nastąpi ulepszenie produktu, posiadanej technologii oraz zainicjowanie kontaktów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowo – badawczymi, czego efektem końcowym będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.

Wsparcie będzie wypłacane w postaci bonu w wysokości do 200 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania grantu/bonu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  85% wydatków kwalifikowalnych.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości min. 15%.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie:

 1. Konsultacji i doradztwa udzielanych przez Grantodawcę w zakresie  dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – doradztwo bezpłatne.
 2. Wsparcia w formule grantu/bonu na:

a) usługi badawczo-rozwojowe – usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, które obejmują np.:

– opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji; – przygotowanie prototypu doświadczalnego; – przygotowanie zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; – wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

Usługi, o których mowa powyżej mogą obejmować fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

b) audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Projekt grantowy przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

• mają siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego; • należą do sektora MŚP (tj. są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem); • ich projekt wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska.

Zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji 2030, przyjętą uchwałą nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r., do Inteligentnych Specjalizacje Dolnego Śląska zaliczają się:
 1. Chemia i medycyna;
 2. Auto-Moto-Aero-Space;
 3. Surowce naturalne i wtórne;
 4. Maszyny i urządzenia;
 5. „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna;
 6. „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna;
 7. „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER], posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

 1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub
 5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub
 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

BIURO PROJEKTU

al. Kasztanowa 3a-5,  53- 125 Wrocław 

bonynainnowacje@dawg.pl

Godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

Helena Dobrowolska – Kaniewska
+48 608 591 846

Andrzej Widawski
+48 885 886 454

REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZASADY UCZESTNICTWA

WNIOSEK

UMOWA

ROZLICZENIE

DOKUMENTY ARCHIWALNE