Klauzule Informacyjne

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego:

 • Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@dawg.pl. lub listownie wysyłając korespondencje na adres: IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław.

 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Spółki.

 • Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot zewnętrzny świadczący usługi ochrony osób i mienia. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o, które są niezbędne dla realizacji celu, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego. Pani/Pana dane możemy również udostępnić podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez  maksymalnie 2 tygodnie.

 • Monitoring obejmuje: wejście do budynku, teren posesji, wnętrze budynku, korytarze.

 • Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):

– przez pracowników, jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy
w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,

– przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.

 • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem przez pocztę e-mail, udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, nawiązaniem relacji biznesowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem przez pocztę e-mail, udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, nawiązaniem relacji biznesowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1.  Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301.

2. Na podstawie obowiązującego prawa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie na adres IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o. 
53-125  Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5 lub przez e-mail; iod@dawg.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

·         udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, nawiązania relacji biznesowych i odpowiedzi na udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·         Podjęcia działań przed podpisaniem umowy, związku z ewentualnym negocjowaniem
i zawieraniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o we Wrocławiu, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie dodatkowo oznaczenie stanowiska lub profesji i/lub oznaczenie podmiotu, u którego jest Pani/Pan zatrudniony.

8. Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, iż zostały one pozyskane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych, np. takich jak Internet lub od podmiotu, z którym Administrator współpracuje w zakresie wspólnej realizacji projektu.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają realizacji tych praw, prawo wniesienia sprzeciwu.

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w postaci udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nawiązania relacji biznesowych i podjęcia działań przed podpisaniem umowy.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu panelu klienta https://panel.dawg.pl/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE  L 2016.119.1), dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, informujemy, że

 1. Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@dawg.pl. lub listownie wysyłając korespondencje na adres: IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław.
 3. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest

  ·        prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  ·        wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu założenia konta na panelu klienta, jak również korzystanie z jego pełnej funkcjonalności m.in.: networking, zestawienie kosztów, rezerwacje sal i reklamacje oraz uzyskania odpowiedzi za zadane pytanie za pośrednictwem panel klienta.
 5. W przypadkach opisanych w pkt 3, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

  ·        Imię i nazwisko,

  ·        Numer telefonu,

  ·        Adres poczty elektronicznej,

 6. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych, o których mowa w pkt 5, Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania przez cały okres najmu i posiadania aktywnego konta na portalu klienta.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych oraz hostingodawca poczty e-mail i serwerów, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe, platformy służące do komunikacji w tym platformy przypominjące o płatnościach, zewnętrzny podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia, podmioty świadczące pomoc prawną. Odbiorcami danych mogą być też podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
 9. Użytkownik ma prawo do:

  ·        dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

  ·        żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

  ·        żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

·        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·        nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

·        wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·        dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

·        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·        sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·        zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,

·        dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;

·        wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

·        przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.