Klauzule Informacyjne

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego:

  • Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@dawg.pl. lub listownie wysyłając korespondencje na adres: IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław.

  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Spółki.

  • Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot zewnętrzny świadczący usługi ochrony osób i mienia. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o, które są niezbędne dla realizacji celu, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego. Pani/Pana dane możemy również udostępnić podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez  maksymalnie 2 tygodnie.

  • Monitoring obejmuje: wejście do budynku, teren posesji, wnętrze budynku, korytarze.

  • Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):

– przez pracowników, jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy
w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,

– przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.

  • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem przez pocztę e-mail, udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, nawiązaniem relacji biznesowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem przez pocztę e-mail, udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, nawiązaniem relacji biznesowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1.  Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301.

2. Na podstawie obowiązującego prawa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie na adres IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o. 
53-125  Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5 lub przez e-mail; iod@dawg.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

·         udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, nawiązania relacji biznesowych i odpowiedzi na udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·         Podjęcia działań przed podpisaniem umowy, związku z ewentualnym negocjowaniem
i zawieraniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o we Wrocławiu, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie dodatkowo oznaczenie stanowiska lub profesji i/lub oznaczenie podmiotu, u którego jest Pani/Pan zatrudniony.

8. Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, iż zostały one pozyskane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych, np. takich jak Internet lub od podmiotu, z którym Administrator współpracuje w zakresie wspólnej realizacji projektu.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają realizacji tych praw, prawo wniesienia sprzeciwu.

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w postaci udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nawiązania relacji biznesowych i podjęcia działań przed podpisaniem umowy.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.