Rozstrzygnięcie IV naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Operator/Grantodawca informuje, iż zgodnie z zapisami §10 ust. 19 Regulaminu oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniach z dnia 14.11.2022 r. oraz z dnia 29.11.2022 r. o wydłużeniu terminu oceny wniosków oraz w ogłoszeniu z dnia 02.12.2022 r. o korekcie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach IV naboru, w dniu 02.12.2022 r. o godzinie 12:00 zakończył wszystkie etapy oceny wniosków złożonych w ramach IV naboru do projektu grantowego pn. „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, 1 Osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, przeprowadzonego w dniu 30.09.2022 r.

W trakcie IV naboru przyjęto 7 wniosków na łączną kwotę 1 349 250,00 PLN, co stanowiło 169,77% wykorzystania dostępnej kwoty alokacji, która na dzień naboru wynosiła 794 750,00 PLN.

W dniu 02.12.2022 r., po przeanalizowaniu dotychczas zawartych w projekcie grantowym umów oraz po ustaleniu całkowitej wartości środków wykorzystanych w dotychczasowych naborach, skorygowano wartość alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach IV naboru do kwoty 486 509,02 PLN.

W związku z uaktualnieniem wartości kwoty alokacji w ramach IV naboru, kwota przyznana wnioskowi zajmującemu ostatnie (trzecie) miejsce na liście rankingowej jest niższa niż w nim wnioskowana.

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH IV NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

LP

NUMER WNIOSKU

SUMA PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

(PLN)

PRZYZNANA KWOTA WSPARCIA

(PLN)

DATA I GODZINA

ZŁOŻENIA WNIOSKU

1.

DAWG/DPE/1.2/IV/47

6

195 500,00

195 500,00

30.09.2022, g. 08:12:00

2.

DAWG/DPE/1.2/IV/46

3

197 000,00

197 000,00

30.09.2022, g. 08:09:00

3.

DAWG/DPE/1.2/IV/42

0

199 750,00

94 009,02

30.09.2022, g. 08:02:00

RAZEM:

592 250,00

486 509,02

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH IV NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Brak wniosków na liście rezerwowej.

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I/LUB MERYTORYCZNEJ OBLIGATOREYJNEJ ZŁOŻONYCH W RAMACH IV NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

LP

NUMER WNIOSKU

SUMA PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

(PLN)

DATA I GODZINA

ZŁOŻENIA WNIOSKU

1.

DAWG/DPE/1.2/IV/41

nd

187 000,00

30.09.2022, g. 08:00:00

2.

DAWG/DPE/1.2/IV/43

nd

170 000,00

30.09.2022, g. 08:04:00

3.

DAWG/DPE/1.2/IV/44

nd

200 000,00

30.09.2022, g. 08:06:00

4.

DAWG/DPE/1.2/IV/45

nd

200 000,00

30.09.2022, g. 08:07:00

RAZEM:

757 000,00

Każdy Wnioskodawca został/zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyznaniu grantu, umieszczeniu na liście rezerwowej lub o odrzuceniu wniosku.


Rozstrzygnięcie IV naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” – do pobrania

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.