Rozstrzygnięcie III naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Operator/Grantodawca informuje, iż zgodnie z zapisami §10 ust. 19 Regulaminu oraz informacją zamieszczoną w ogłoszeniu z dnia 28.10.2022 r. o wydłużeniu terminu oceny wniosków, w dniu 08.11.2022 r. o godzinie 12:00 zakończył wszystkie etapy oceny wniosków złożonych w ramach III naboru do projektu grantowego pn. „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, 1 Osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, przeprowadzonego w dniu 16.09.2022 r.

W trakcie trwania III naboru, przyjęto 6 wniosków na łączną kwotę 1 194 327,23 PLN, co stanowiło 134,79% wykorzystania dostępnej kwoty alokacji, która wynosiła 886 086,25 PLN.

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH III NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH III NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Brak wniosków na liście rezerwowej.

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I/LUB MERYTORYCZNEJ OBLIGATOREYJNEJ ZŁOŻONYCH W RAMACH III NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Każdy Wnioskodawca został/zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyznaniu grantu, umieszczeniu na liście rezerwowej lub o odrzuceniu wniosku.