Pożyczki na Rozwój

Informacje podstawowe:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozdysponuje na terenie Dolnego Śląska 15 mln zł. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zmagających się ze skutkami wywołanymi epidemią COVID-19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją, a w szczególności działających w branżach istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia. 

DLA KOGO?

Pożyczki przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących działalność gospodarczą, np.  
w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 01.01.2020 r.

Wykaz branż z obszaru preferencji: 

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych) 
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania: 
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
 • 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów 
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych 
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej 
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
 • 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych 
 • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 
 • 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub  
  w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. 

 

Szczegóły projektu:

I. W ramach produktu finansowego pn. „Pożyczki na Rozwój” oferowane są dwa rodzaje pożyczek: 

1) Pożyczka Inwestycyjna (PI): 

  • a) wartość jednostkowej PI – powyżej 1.000.000,00 zł, lecz nie więcej niż 3.000.000,00 zł, 
  • b) maksymalny okres spłaty pożyczki dla MŚP wynosi 84 miesiące 
  • c) MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej 10 % (dziesięć procent) wartości brutto finansowanego przedsięwzięcia, 
  • d) każda PI przed uruchomieniem środków wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego  
        z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdej PI będzie co najmniej weksel in blanco. Minimalny poziom zabezpieczenia wynosi           130% wysokości udzielonej pożyczki, 
  • e) jeden MŚP może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę PI (łącznie do max. kwoty 3,0 mln),

 2) Pożyczka Obrotowa (PO): 

 • a) wartość jednostkowej PO: do 500.000,00 zł,  
 • b) maksymalny okres spłaty 36 m-cy dla pożyczek o wartości jednostkowej do 300.000,00 zł, 
 • c) maksymalny okres spłaty 60 m-cy, dla pożyczek o wartości jednostkowej powyżej 300.000,00 zł do 500.000,00 zł, 
 • d) każda PO przed uruchomieniem środków wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego  
       z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdej PO będzie co najmniej weksel in blanco. Minimalny poziom zabezpieczenia wynosi             130% wysokości udzielonej pożyczki, 
 • e) jeden MŚP może otrzymać jedną pożyczkę PO 

 

II. Oprocentowanie

a). Pożyczka Obrotowa

Oprocentowanie stałe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – obowiązuje od 09.11.2023 r.:

2,39% – dla podmiotów z obszaru preferencji do kwoty 300.000,00 zł

3,89% – dla podmiotów poza obszarem preferencji do kwoty 300.000,00 zł

4,39% – pożyczka powyżej 300.000,00 zł

Na powyższych warunkach pożyczka będzie udzielana do 30 czerwca 2024 r.

Oprocentowanie stałe lub zmienne (do wyboru) na warunkach rynkowych:

od 6,68% – dla podmiotów z obszaru preferencji do kwoty 300.000,00 zł

od 7,18% – dla podmiotów poza obszarem preferencji do kwoty 300.000,00 zł

od 7,68% – pożyczka powyżej 300.000,00 zł

b). Pożyczka Inwestycyjna

Oprocentowanie stałe lub zmienne (do wyboru):

od 6,68% dla podmiotów z obszaru preferencji

od 7,18% dla podmiotów poza obszarem preferencji

 1. Pożyczka Inwestycyjna
  • – na wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności). 
 2. Pożyczka Obrotowa
  • – na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.).

UWAGA 

Z Pożyczek na rozwój finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy MŚP ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 

 

I. Środki z POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ  nie mogą być przeznaczone na: 

 1. finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.), 
 2. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,  
 3. finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), 
 4. refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PI, 
 5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),  
 6. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
 7. finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi, 
 8. finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, 
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, 
 10. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, 
 11. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania). 

 

II. Środki z POŻYCZKI OBROTOWEJ  nie mogą być przeznaczone na: 

 1. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, 
 2. finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), 
 3. refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PO, 
 4. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),  
 5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
 6. finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi, 
 7. finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, 
 8. finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, 
 9. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, 
 10. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania). 

Jeśli uważasz, że z jakiegoś powodu nasza strona internetowa nie jest dla Ciebie dostępna cyfrowo lub potrzebujesz innego rodzaju dostępności kliknij tutaj.