Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce światowej

Realizacja w ramach projektu Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce światowej na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.01.04.01-02-0002/20-00 z dnia 25.11.2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4C „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”.

Cele projektu 1.4. Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą  w obliczu zmian w gospodarce światowej

Celem projektu jest realizacja promocji Województwa Dolnośląskiego w perspektywie zmian w globalnej gospodarce w związku z pandemią Covid-19. W ramach projektu DAWG będzie się koncentrować na prezentowaniu Dolnego Śląska jako regionu o przyjaznym klimacie dla inwestycji poprzez promocję w kraju i za granicą. Osiągnięcie tego efektu planowane jest poprzez m.in. działania promocyjne w środkach transportu przewoźników lotniczych i kolejowych, w tym na lotnisku wrocławskim m.in. obrandowanie samolotów realizujących stałe połączenia ze stolicą województwa, na banerach promocyjnych, poprzez reklamę Województwa Dolnośląskiego w pociągach realizujących połączenia z Wrocławiem w tym np. w pociągach w połączeniach lokalnych i krajowych oraz skomunikowanych międzynarodowo. W perspektywie spodziewanych zmian zachowań konsumenckich będą to działania mające także na celu przyciągnięcie turystów krajowych i zagranicznych na Dolny Śląsk. Zostanie przeprowadzona Analiza gospodarcza Dolnego Śląska stanowiąca informację dla przyszłych inwestorów zagranicznych i krajowych zawierająca m.in. informacje ogólne o regionie, podstawowe dane ekonomiczne i statystyczne, sektory strategiczne, charakter gospodarki, wpływ oferty połączeń lotniczych na rozwój gospodarczy itp. Jej wyniki będą publikowane na stronie internetowej. Będzie stanowić materiał do wręczania podczas spotkań w kraju i za granicą. Działania promocyjne uwzględniają także wizyty studyjne przedsiębiorców zagranicznych na Dolnym Śląsku, dla których zostanie zorganizowana prezentacja wspomnianej analizy gospodarczej, a w programie pobytu odwiedzenie miejsc pod inwestycje, spotkania z lokalnymi władzami i ekspertami ds. inwestycji, jak np. przedstawiciele ARP, SSE itp. oraz potencjalnymi partnerami biznesowymi, tj. przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji gospodarczych, zrzeszeń przedsiębiorców, itp. Zostaną zakupione produkty regionalne Dolnego Śląska i wręczane w ramach promocji podczas spotkań krajowych i międzynarodowych. Zostanie stworzony moduł na stronie internetowej DAWG służący realizacji celów projektu, w tym platforma informowania o zawierająca kalendarz wydarzeń – konferencji, webinariów, publikacja analizy gospodarczej Dolnego Śląska, podcasty z zarejestrowanymi webinariami do odtworzenia w dogodnym momencie.

Zmiany gospodarcze mają wpływ na decyzje ekonomiczne przedsiębiorców w regionie. Celem projektu jest także dostarczenie wiedzy eksperckiej na temat możliwości działań w zmieniającej się rzeczywistości. Przedsiębiorcy będą stale informowani przez pracowników merytorycznych DAWG o dostępnych instrumentach wsparcia w zakresie internacjonalizacji. Przewidziane są także webinary/seminaria, dyskusje panelowe, konferencje i wystąpienia ekspertów krajowych i zagranicznych dotyczące sposobów działania na rynkach zagranicznych i nawiązywania współpracy międzynarodowej, ale także przyciągania inwestorów. Osią spotkań będzie europejski punktu widzenia, zgodny z interesami gospodarczymi i regulacjami Unii Europejskiej. Spotkania będą realizowane za pośrednictwem kanałów online w postaci webinariów, konferencji online, sesji Q&A, a także tradycyjnie z osobistym udziałem prelegentów i przedsiębiorców w wydarzeniach, w tym jako część Forum Ekonomicznego w Karpaczu, największego wydarzenia ekonomicznego w regionie organizowanego cyklicznie, przyciągającego audytorium liczące około 7,5 tys. Przedstawicieli środowisk gospodarczych. Wobec zmian ekonomicznych należy zweryfikować geograficzne priorytety prowadzonej współpracy gospodarczej. Dolny Śląsk w tym kontekście powinien wzmacniać więzi i rozwijać współpracę z najbliższymi partnerami w Niemczech i w Czechach, a także zacieśniać współpracę z partnerami w Unii Europejskiej, jak również kierować zainteresowanie na kraje nienależące do Unii Europejski, a graniczące z Polską, tj. Ukrainę, Białoruś i Rosję. Planowane są wizyty studyjne do Niemiec, Czech, Belgii, Niderlandów, do Rosji na Białoruś i Ukrainę.

Wsparcie będzie kierowane do firm i organizacji reprezentujących sektor MŚP oraz inwestorów zagranicznych. Projekt będzie realizowany na obszarze całego Województwa Dolnośląskiego w tym w pięciu subregionach i poza granicami kraju. Projekt zakłada działania w obszarze dwóch form promocji gospodarczej regionu, tj.  w kraju i za granicą.

webinary

analiza gospodarcza

kampanie

promocja gospodarcza Dolnego Śląska za granicą

kontakt

Jeśli uważasz, że z jakiegoś powodu nasza strona internetowa nie jest dla Ciebie dostępna cyfrowo lub potrzebujesz innego rodzaju dostępności kliknij tutaj.