Rozstrzygnięcie I naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Operator/Grantodawca informuje, iż zgodnie z zapisami  §10 ust. 19 Regulaminu oraz informacją zamieszczoną w ogłoszeniu z dnia 20.06.2022 r. o wydłużeniu terminu oceny wniosków, w dniu 28.06.2022 r. o godzinie 15:00 zakończył wszystkie etapy oceny wniosków złożonych w ramach I naboru do projektu grantowego pn. „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, 1 Osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, przeprowadzonego w terminie 25.04.2022 r. – 06.05.2022 r.”.

W trakcie trwania I naboru, przyjęto 6 wniosków na łączną kwotę  1 122 739,50 PLN, co stanowiło 140,34% wykorzystania dostępnej kwoty alokacji, która wynosiła 800 000,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH I NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

LP

NUMER WNIOSKU

SUMA PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

(PLN)

DATA I GODZINA

ZŁOŻENIA WNIOSKU

1.

DAWG/DPE/1.2/I/1

6

199 750,00

25.04.2022, g. 10:23:00

2.

DAWG/DPE/1.2/I/2

6

199 750,00

29.04.2022, g. 13:57:00

3.

DAWG/DPE/1.2/I/6

6

123 250,00

06.05.2022, g. 12:17:35

RAZEM:

522 750,00

 

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH I NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Brak wniosków na liście rezerwowej.

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OBLIGATOREYJNEJ ZŁOŻONYCH W RAMACH I NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

 

LP

NUMER WNIOSKU

SUMA PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

(PLN)

DATA I GODZINA

ZŁOŻENIA WNIOSKU

1.

DAWG/DPE/1.2/I/3

nd

199 996,50

06.05.2022, g. 8:41:15

2.

DAWG/DPE/1.2/I/4

nd

199 996,50

06.05.2022, g. 8:42:25

3.

DAWG/DPE/1.2/I/5

nd

199 996,50

06.05.2022, g. 8:46:20

RAZEM:

599 989,50

 

Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyznaniu grantu, umieszczeniu na liście rezerwowej lub o odrzuceniu wniosku.

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.