Rozstrzygnięcie II naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Operator/Grantodawca informuje, iż zgodnie z zapisami  §10 ust. 19 Regulaminu oraz informacją zamieszczoną w ogłoszeniu z dnia
17.08.2022 r. o wydłużeniu terminu oceny wniosków, w dniu 06.09.2022 r. o godzinie 12:00 zakończył wszystkie etapy oceny wniosków złożonych w ramach II naboru do projektu grantowego pn. „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, 1 Osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, przeprowadzonego w dniu 06.07.2022 r.

W trakcie trwania II naboru, przyjęto 10 wniosków na łączną kwotę 1 944 363,75 PLN, co stanowiło 131,62% wykorzystania dostępnej kwoty alokacji, która wynosiła 1 477 250,00 PLN.

 

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH II NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

LPNUMER WNIOSKUSUMA PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

(PLN)

DATA I GODZINA

ZŁOŻENIA WNIOSKU

1.DAWG/DPE/1.2/II/237199 750,0006.07.2022, g. 10:00:00
2.DAWG/DPE/1.2/II/186200 000,0006.07.2022, g. 08:05:00
3.DAWG/DPE/1.2/II/194195 500,0006.07.2022, g. 08:06:00
4.DAWG/DPE/1.2/II/221199 750,0006.07.2022, g. 08:15:00
5.DAWG/DPE/1.2/II/241196 838,7506.07.2022, g. 11:55:00
6.DAWG/DPE/1.2/II/170199 325,0006.07.2022, g. 08:03:00
RAZEM:1 191 163,75 

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH II NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Brak wniosków na liście rezerwowej.

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OBLIGATOREYJNEJ ZŁOŻONYCH W RAMACH II NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

 

LPNUMER WNIOSKUSUMA PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

(PLN)

DATA I GODZINA

ZŁOŻENIA WNIOSKU

1.DAWG/DPE/1.2/II/15nd157 950,00 
2.DAWG/DPE/1.2/II/16nd200 000,00 
3.DAWG/DPE/1.2/II/20nd199 750,00 
4.DAWG/DPE/1.2/II/21nd195 500,00 
RAZEM:753 200,00 

Każdy Wnioskodawca został poinformowany drogą elektroniczną o przyznaniu grantu, umieszczeniu na liście rezerwowej lub o odrzuceniu wniosku.

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.