Eksporter

PROWADZIMY EKSPORTERÓW DO CELU

Witamy w Strefie Eksportera Działu Obsługi Inwestora i Eksportera Spółki DAWG. Dział Obsługi Inwestora i Eksportera zajmuje się kompleksową obsługą eksporterów, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność eksportową. DOIiE jest przedsięwzięciem powstałym na bazie systemowego programu Ministra Gospodarki, który Agencja realizuje od 2012 roku, i stanowi istotny element działalności DAWG, kształtujący przedsiębiorczość i innowacyjność regionu, a także wpływający na wyrównywanie szans gospodarczych Dolnego Śląska.

Naszym zadaniem jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich firm poprzez kompleksowe usługi dotyczące planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski, jak również aktualne i obszerne informacje o warunkach dostępu do rynków zagranicznych i funkcjonowania na wybranych rynkach

Nasze działania wspierają:

 • – Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • – Biuro Regionalne Dolnego Śląska w Brukseli
 • – Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Eksporterom, a także przedsiębiorcom zamierzającym rozszerzyć swoją działalność o nowe, międzynarodowe rynku zbytu oferujemy:

 • – dostęp do biblioteki informacji
 • – organizacja misji gospodarczych
 • – organizacja szkoleń
 • – kojarzenie partnerów
 • – sprawdzanie kontrahentów
 • – analiza rynku docelowego pod kątem produktu/usługi
 • – doradztwo eksportowe
 • – udział w targach
 • – marketing na rynkach zagranicznych

Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest Certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Województwo Dolnośląskie od lat należy do trójki największych eksporterów w Polsce, po śląskim i mazowieckim. W regionie zlokalizowanych jest kilkanaście firm sklasyfikowanych w rankingu 100 największych polskich eksporterów 2014 roku, a udział dolnośląskiego w ogólnokrajowym eksporcie od kilku lat utrzymuje się na poziomie 12 %. Bardzo istotną rolę w eksporcie regionu odgrywa przemysł wydobywczy. Z województwa dolnośląskiego za granicę trafia 85 % polskiej miedzi i artykułów z miedzi, niemal trzy czwarte polskich kamieni i metali szlachetnych oraz wyrobów z nich. Towary te stanowią jedną czwartą łącznego eksportu Dolnego Śląska.

 • maszyny i urządzenia mechaniczne, w tym chłodziarki, zmywarki, kotły oraz ich części – 20 % eksportu województwa,
 • maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym małe AGD, kuchenki elektryczne, telewizory, kamery oraz części – 18 %, 
 • pojazdy nieszynowe, ich części i akcesoria – 9 %, 
 • meble, materace – 5 %.
 • Niemcy – 36 % eksportu województwa, 
 • Czechy – 9 %, 
 • Francja – 8 %, 
 • Wielka Brytania – 8 %, 
 • Włochy – 4 %, 
 • Chiny – 4 %, 
 • USA, RPA, Meksyk, Egipt – poniżej 4 % eksportu województwa.

Dolnośląski eksport w głównej mierze opiera się na dużych przedsiębiorstwach – wartość sprzedanych przez nie towarów stanowi ok. 65 % eksportu z Dolnego Śląska. Niezwykle istotny jednak pozostaje fakt, że swoje produkty eksportuje około 11 proc., czyli 36 tys. mikro i małych firm z województwa. Jest to drugi wynik w kraju- po woj. opolskim – przy średniej dla całej Polski wynoszącej 7 %. Także sam Wrocław jest drugim po Warszawie miastem, które ma największy wkład w rozwój tej dynamicznej dziedziny gospodarki. Głównym rynkiem zbytu dla dolnośląskich przedsiębiorstw są Niemcy, z którymi handluje aż 69 proc. eksporterów. Pozostałe kraje, gdzie eksport jest wyższy niż średnia ogólnopolska to: Wielka Brytania, Francja. Dla eksporterów z Dolnego Śląska mniejsze znaczenie mają rynki skandynawskie i czeskie. Charakterystyczna dla Dolnego Śląska jest jednak duża różnica w eksporcie pomiędzy grupami powiatów. Najwięcej eksportujących firm jest w samym Wrocławiu, bo aż 15 proc.. Najmniej w podregionie legnicko-głogowskim, zaledwie 3%. To drugie po województwie mazowieckim, największe rozwarstwienie w skali kraju.

Polskie przedsiębiorstwa coraz odważniej myślą o zagranicznych rynkach zbytu. Rodzimi eksporterzy zaczynają dostrzegać i wykorzystywać szanse jakie dają im nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale przede wszystkim państwa rozwijające się spoza WNP – Turcja, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska oraz Meksyk. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, po 5 miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 72 mld euro, czyli o 6,2 proc. wyższy niż przed rokiem. Zagraniczna sprzedaż wzrasta pomimo problemów na rynkach wschodnich. Tendencja ta trwa od kilkunastu lat, z krótką przerwą na kryzys w latach 2008-2009. Od 2000 r. relacje polskiego eksportu do PKB się podwoiły i obecnie wynoszą prawie 40 proc.

Najwięcej polskich towarów trafia na rynki Unii Europejskiej. Skierowano na nie o 9,4 proc. więcej towarów niż w 2014 roku, a ich udział w całkowitej sprzedaży za granicę zwiększył się do 79,4 proc. Wśród ważniejszych krajów UE najszybciej wzrósł wywóz do Niderlandów (o 20,4 proc.), Hiszpanii (o 18,8 proc.), Czech (o 12,5 proc.), Wielkiej Brytanii (o 12,1 proc.), Włoch (o 12 proc.), na Słowację (o 10,2 proc.) i Węgry (o 6,8 proc.). Jednak naszym największym odbiorcą w krajach UE wciąż pozostają Niemcy, gdzie sprzedaż w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 8,5 proc.. Wśród państw rozwiniętych, poza UE i EFTA, zwyżkę eksportu zanotowano do USA (o ponad 20 proc.), Kanady (o 7 proc.), a także RPA (o prawie 16 proc.).

Zamknięcie dostępu do części rynków na wschodzie spowodowało spadek eksportu o ok.27 proc. do krajów WNP, przed polskimi przedsiębiorstwami otwierają się jednak nowe możliwości – rynki państw rozwijających się spoza WNP. Już w tej chwili widać jak przyspiesza sprzedaż i dynamicznie zwiększa się eksport do Turcji ( wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 41,6 proc.), Chin (o 16,4 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 10,2 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 53,6 proc.) oraz Meksyku (o 66,7 proc.). Towarami na które jest największy popyt, i których sprzedaż zwiększa się szybciej niż przeciętnie, są wyroby drzewno-papiernicze, przemysłu lekkiego, ceramiczne oraz dominujące w polskiej wymianie z zagranicą wyroby elektromaszynowe.

Tendencja ta pokazuje, że Polska ma szansę aspirować do roli jednego z najważniejszych europejskich eksporterów, który jakością swoich towarów dorównuje światowym markom. Według Ministra Gospodarki, mający blisko 40-procentowy udział w tworzeniu polskiego PKB eksport, w roku 2020 może wzrosnąć nawet do 60 procent. Osiągnięcie takich wskaźników jest warunkiem koniecznym by Polska na stałe mogła awansować do grona państw rozwiniętych, a nasza gospodarka pozostała konkurencyjna w globalizującym się świecie. Należy zatem położyć nacisk na jej umiędzynarodowienie i promocję w świecie. Mają temu służyć m. in. inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, które zamierza skoordynować działania promujące polską gospodarkę prowadzone przez władze centralne, regionalne, organizacje biznesowe, pozarządowe i prezentować ją w świecie. Ogromną rolę będą jednak odgrywały lokalne inicjatywy wspierania eksportu, prowadzone pod egidą marszałków województw, kładące nacisk na rozwój regionalnej przedsiębiorczości i eksportu w oparciu o strategie rozwoju, bazujące na inteligentnych specjalizacjach regionów.

W najbliższych latach eksport będzie motorem napędowym polskiej gospodarki. Potencjał jest ogromny, ale aby polscy przedsiębiorcy mogli odnieść sukces, niezbędna jest wiedza w jaki sposób stać się globalną firmą i na jakie rynki eksportowe nastawić się w przyszłości, a także wsparcie eksporterów w ich działaniach przez programy rządowe oraz instytucje specjalizujące się w kompleksowym wsparciu sprzedaży poza granicami kraju. Europa stanowi obecnie jeden, duży rynek, do którego DAWG sp. z o.o. jako koordynator programu „Przedsiębiorcy bez granic” umożliwi dolnośląskim firmom sektora MŚP nieograniczony dostęp. Dodatkowo, istotny element dywersyfikacji eksportu i równoważenia w strukturze handlu wciąż silnej pozycji rynków UE i Europy, może stanowić sprzedaż wyrobów przemysłowych na rynki pozaeuropejskie, na które trafia dzisiaj ponad 1/6 eksportu polskich maszyn i urządzeń oraz artykułów przemysłowych. To również jest obszar działań DAWG, wspieranej przez partnerów z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.
Wziąwszy pod uwagę powyższe aspekty, jak również kierunki rozwoju województwa wskazane przez samorząd w Regionalnej Strategii Innowacji obowiązującej do roku 2020, o rozwoju eksportu stanowią: poszukiwanie nowych rynków zbytu dla dolnośląskich przedsiębiorców, rozwój firm poprzez wykorzystanie ich potencjału eksportowego, edukacja pro-eksportowa i promocja, a także zaangażowanie w eksport przedsiębiorstw wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, stanowiące potencjalne obszary rozwoju Dolnego Śląska, czyli: surowce naturalne i zaawansowane materiały, żywność funkcjonalną i nutraceutyki, produkcję maszyn i urządzeń, obróbkę metali, branżę chemiczną i farmaceutyczną, mobilność przestrzenną oraz ICT.
Dział Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG ma za zadanie wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Są to m.in.: dostęp do biblioteki informacji, organizacja misji gospodarczych, organizacja szkoleń, kojarzenie partnerów, sprawdzanie kontrahentów, analiza rynku docelowego pod kątem produktu/usługi, opracowanie strategii rozwoju eksportu, doradztwo eksportowe, udział w targach czy marketing na rynkach zagranicznych.

 • identyfikacja rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicą Polski
 • wyszukiwanie partnerów gospodarczych w kraju i za granicą
 • informacje rynkowe: raporty o rynkach zagranicznych, opracowania sektorowo-problemowe, informacje administracyjno-prawne, finansowe, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, działalność gospodarcza na rynkach zagranicznych,  inwestycje zagraniczne, zasady otwierania oddziałów i przedstawicielstw

Jako spółka Samorządu Województwa, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. wspólnie z Radą ds. współpracy z zagranicą rozpoczęła prace nad utworzeniem bazy innowacyjnych i najbardziej konkurencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw będących liderami w swoim sektorze rynkowym. Zadanie to ma na celu wspieranie dolnośląskiego eksportu i pomoc firmom z regionu w działalności poza granicami Polski, wypromowanie przedsiębiorstw na rynkach globalnych oraz promocję rozwoju innowacyjnego Dolnego Śląska.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie Państwa firmy do bazy innowacyjnych przedsiębiorstw naszego regionu
Serdecznie prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu „KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA/PRODUKTU INNOWACYJNEGO”. Skan Karty proszę wysyłać na adres: coie@dawg.pl

odt karta_przedsiebiorcy 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu z Działem Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG, tel. 71 73 66 307, 71 73 66 311

Formularz Zgłoszeniowy

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA/PRODUKTU INNOWACYJNEGO