informacje podstawowe

Analiza gospodarcza Dolnego Śląska stanowi informację dla  inwestorów zagranicznych i krajowych zawiera im.in. informacje ogólne o regionie, podstawowe dane ekonomiczne i statystyczne, sektory strategiczne, charakter gospodarki, wpływ oferty połączeń lotniczych I kolejowych na rozwój gospodarczy Regionu.

Analiza Gospodarcza Dolnego Śląska zrealizowana w ramach projektu Promocja Dolnego Śląska w kraju i za granicą w obliczu zmian w gospodarce światowej na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.01.04.01-02-0002/20-00 z dnia 25.11.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020.