Wdrożenie Standardów Obsługi Inwestora w Samorządzie Województwa Dolnośląskiego

informacje podstawowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. realizuje projekt szkoleniowy pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego”

Główny cel Projektu: podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez szkolenia z wdrożenia standardu obsługi inwestora w 40 jednostkach samorządu terytorialnego woj. dolnośląskiego, w tym w miastach średnich z 79 JST objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu obsługi inwestora.

Szkolenie z wdrażania standardów odbędzie się dzięki kompleksowemu wsparciu obejmującemu szkolenia z zakresu obsługi inwestora, doradztwa, modernizację procedur wewnętrznych gmin oraz elektronizacji procesu obsługi inwestora.

dokumenty do pobrania

Projekt jest realizowany w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 – grudzień 2021

Wartość projektu: 1 547 323,84 zł

Dofinansowanie projektu:  1 304 084,53 zł

szczegóły projektu

  • 79 JST położone na obszarze woj. dolnośląskiego (stanowiących 40% JST woj. dolnośląskiego) w tym miasta średnie.
  • 2 pracowników urzędu odpowiedzialnych w JST za działania z zakresu obsługi inwestora: 1 przedstawiciel kadry kierowniczej tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta lub ich zastępca, 1 pracownik urzędu JST
  • pracownicy podmiotu wykonującego na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa oraz działania z zakresu obsługi inwestora – DAWG sp. z o.o

1. Audyt stany obsługi inwestora w JST.

2. Szkolenia dla JST, objętych wsparciem.

a)      szkolenia przeprowadzone zostaną dla:

        i.   pracowników z urzędów JST (1osoba/urząd) odpowiedzialnych w urzędach JST za obsługę inwestora;

        ii.    osób z kadry kierowniczej JST.

b)     szkolenia stacjonarne dla JST, które zmodernizują lub wdrążą standardy OI, organizowane we Wrocławiu realizowane będą:

         i.   dla pracowników urzędów JST.

         ii.    dla kadry kierowniczej JST.

3. Doradztwo indywidualne – obejmuje m.in. opracowanie oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowanie zawartości strony www prezentującej ofertę inwestycyjną JST, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu JST.

4. Wdrożenie w gminie rozwiązań – opracowanie przez gminę, przy wsparciu DAWG sp. z o.o. i ARAW S.A. kompleksowej oferty inwestycyjnej jednego obszaru  lub obiektu gminy oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej a także wdrożenie w urzędzie JST procedur obsługi inwestora zgodnych ze standardem opracowanym przez PAIH SA w ramach projektu.

5. Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST , warsztaty z zakresu obsługi inwestorów w praktyce.