wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym Otwartego Naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – EDYCJA III” w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 dla działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.