WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM BUR

WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM BUR

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM BUR

Nr projektu: FEDS.08.02-IP.02-0002/23

Projekt realizowany w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Typ projektów 8.2.A Kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych dla osób dorosłych zamieszkujących subregion wrocławski obejmujący powiat: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław na prawach powiatu.

Maksymalna wartość usługi rozwojowej/usług rozwojowych dla jednej osoby dorosłej korzystającej ze wsparcia nie przekracza kwoty 10 000 PLN brutto (z wkładem własnym uczestnika).

Projekt przewiduje dofinasowanie na poziomie 80% do realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych usług rozwojowych, przede wszystkim szkoleniowych. Możliwe jest zwiększenie dofinansowania do 90% dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

– osób bezrobotnych, osób biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnościami.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowane wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową.

Uczestnik może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że Uczestnik może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia u wszystkich Operatorów realizujących działanie 8.2 na terenie województwa dolnośląskiego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.03.2024 r. – 31.12.2024 r.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji/kwalifikacji dorosłych mieszkańców subregionu wrocławskiego, poprzez realizację usług rozwojowych z wykorzystaniem BUR.

które chcą podnieść swoje kwalifikacje, przekwalifikować się, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zielonych i cyfrowych kwalifikacji oraz kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanych Rejestrze Kwalifikacji. Projekt ma wspierać uczenie się przez całe życie i rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej.

Udział w projekcie ma ułatwić zmianę ścieżki kariery zawodowej i wesprzeć mobilność zawodową mieszkańców Wrocławia i okolicznych powiatów.

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji i udziału w Projekcie zostały uregulowane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie równomiernie przez cały okres realizacji projektu poprzez organizację naborów Uczestników do projektu. Nabory prowadzone będą w 5 dniowych rundach, ogłaszanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, lub do wyczerpania 125% środków przeznaczonych na daną rundę.

Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie na podstawie Formularza zgłoszeniowego. Rekrutację do Projektu prowadzi Lider i Partnerzy Projektu.

Nabór Formularzy zgłoszeniowych odbywać się będzie wyłącznie w formie:

– elektronicznej, tj. za pośrednictwem Systemu informatycznego Operatora.

Nabór Uczestników do Projektu jest prowadzona wyłączenie w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego systemy informatycznego Operatora umożliwiającego złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. System umożliwi złożenie formularza podpisanego zarówno podpisem kwalifikowalnym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami Projektu mogą być osoby dorosłe, nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej, zamieszkujące na obszarze subregionu wrocławskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

– dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF z wykorzystaniem BUR dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/kompetencje lub przekwalifikować się ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zielonej i cyfrowej transformacji;

– wsparcie w analizie potrzeb rozwojowych, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji;

– wsparcie w wyborze odpowiednich usług rozwojowych w BUR;

– identyfikacja nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcie w ich walidacji i certyfikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU

W projekcie zaplanowano udzielenie dofinansowania do usług szkoleniowych dla min. 1785 osób dorosłych z subregionu wrocławskiego.

Główne wskaźniki realizacji projektu:

– liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi – min. 1785;

– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 1600;

– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 100;

– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zielone po opuszczeniu programu – 60;

WARTOŚĆ PROJEKTU I FINANSOWANIE

Całkowity budżet projektu: 23 406 555,96 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 21 065 897,37 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa: 16 384 589,17 PLN

DODATKOWE INFORMACJE/AKTUALNOŚCI

Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

SYSTEM OPERATORA

DOKUMENTACJA PROJEKTU

NABÓR DO PROJEKTU

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Agnieszka Mąka

agnieszka.maka@dawg.pl

+ 48 608 017 800


Helena Dobrowolska-Kaniewska

helena.kaniewska@dawg.pl

+48 608 591 846


Agata Stopińska

agata.stopińska@dawg.pl

+48 784 450 940


Marta Machaj – Żabka

marta.machaj@dawg.pl

+48 882 139 867


Krzysztof Kubala

krzysztof.kubala@dawg.pl

+48 885 500 091


Katarzyna Kempa-Sikorska

katarzyna.kempa@dawg.pl

+48 885 885 493


Aneta Gazda

aneta.gazda@dawg.pl

+48 608 369 400

BIURO LIDERA PROJEKTU

al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
czynne w godzinach od 7:00 do 15:00
e-mail: kwalifikacje@dawg.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
tel. 48 717 575 244; e-mail: rozwojkompetencji@dpin.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław
tel. 71 79 70 400; +48 746480411; e-mail: projekty@warr.pl