Fundusz Pożyczkowy EFS

Projekt zakończył się w dniu 31.12.2020 roku.

informacje podstawowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS oferuje pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podstawowe informacje:

 • Kwota pożyczki – do 50 000,00 zł
 • Okres pożyczki – maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy
 • Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie preferencyjne od 0,2%

UDZIELAJĄC POŻYCZKI NIE POBIERAMY DODATKOWYCH OPŁAT CZY PROWIZJI. NIE JEST WYMAGANY WKŁAD WŁASNY!

szczegóły projektu

Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej
 • nie korzystała równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością,
 • nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu z pomocy de minimis.

Pożyczka z projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS” może być przeznaczona na dowolny, jednoznacznie określony cel gospodarczy.

Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w szczególności:

 • zakup, budowa i modernizacja obiektów produkcyjnych/usługowych;
 • zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia;
 • zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym zakup środków obrotowych.

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, na spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno – prawnych, a także na refundację wydatków dokonanych przed dniem otrzymania środków na rachunek.

 • Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 125% kwoty podstawowej pożyczki i należnych odsetek.
 • Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić m.in.:
 • Weksel In blanco – obligatoryjnie;
 • Poręczenie przez osoby trzecie (dwóch poręczycieli – dochód min. 2.000 zł netto);
 • Hipoteka;
 • Przewłaszczenie własności;
 • Inne zabezpieczenia uzgodnione przez strony.
 • W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda Jego współmałżonka na zawarcie tej umowy (dotyczy również poręczycieli).
 • Oprocentowanie preferencyjne – stosowane w projekcie, wyliczane poniżej aktualnej stopy referencyjnej, na poziomie od 0,2%;
 • Oprocentowanie standardowe – ustalane w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna – stosowane w przypadku:
  – likwidacji działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki (naliczanie standardowych odsetek wstecznie od dnia przyznania pożyczki);
  – w przypadku zasadniczych naruszeń postanowień umowy pożyczki, np. przeznaczenia środków z pożyczki na inny cel niż określony w umowie (naliczanie standardowych odsetek wstecznie od dnia przyznania pożyczki).