Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm

Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje projekt „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. (Lider Projektu), Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach BUR pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarcze.

Projekt obejmie rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych – system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych. Podejście to gwarantuje pracodawcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług odpowiadających w największym stopniu na jego aktualne potrzeby.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2028 roku.

Do kogo jest skierowany Projekt?

Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców oraz ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego.

W projekcie planowane jest objęcie usługami rozwojowymi:

– 13801 osób pracujących (w tym 8281 kobiet) w 2896 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach;

i min. 485 osób pracujących (w tym 291 kobiet) w 102 dużych przedsiębiorstwach.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, poradnictwo w wyborze usług oraz wsparcie w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, uzupełniania dokumentów projektowych i obowiązków przedsiębiorcy, w tym pomoc w weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.

Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorcy – od 50% do 70% wartości danej usługi rozwojowej.

W projekcie przewidziano wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorców – od 30% do 50% wartości danej usługi rozwojowej.

Limity usług rozwojowych

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę: 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków oraz w celu objęcia wsparciem jak największej liczby przedsiębiorstw oraz pracowników określono maksymalną wartość umowy refundacji (bez wkładu własnego) dla jednego przedsiębiorcy wynoszącą:

– 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorcy,

– 45 000,00 zł dla małego przedsiębiorcy,

– 65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorcy,

– 100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorcy.

Wartość dofinansowania

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do wskazanego poziomu, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

+20%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 70% gdy:

prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, znajdującej się pod adresem: https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Aktualnosci/Dzial_Innowacji/DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021.pdf;

usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

+10% wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 60% gdy:

usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami;

w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach;

– jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;

usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie: https://barometrzawodow.pl/#dolnoslaskie;

– prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie;

usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji, zgodnie z zawodami zdefiniowanymi jako zielone w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim.

Efekty realizacji projektu

W projekcie zaplanowano, że 12.857 pracowników uzyska kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

169.483.032,86 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

118.638.123,00 PLN

DODATKOWE INFORMACJE/AKTUALNOŚCI

Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

SYSTEM OPERATORA

DOKUMENTACJA PROJEKTU

HARMONOGRAM NABORÓW

Agata Stopińska

agata.stopinska@dawg.pl

+48 784 450 940


Marta Machaj-Żabka

marta.machaj@dawg.pl

+48 882 139 867


Krzysztof Kubala

krzysztof.kubala@dawg.pl

+48 885 500 091


Andrzej Widawski

andrzej.widawski@dawg.pl

+48 885 886 454


Helena Dobrowolska-Kaniewska

helena.kaniewska@dawg.pl

+48 608 591 846

LIDER PROJEKTU

ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica
ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów
tel. +48 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

PARTNER PROJEKTU

ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 607755900; +48 746480411; e-mail: usługirozwojowe@darr.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
tel. 48 717 575 244; e-mail: uslugirozwojowedlafirm@dpin.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 27 500; e-mail: uslugi.rozwojowe@karr.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. Karmelkowa 29; 52-437 Wrocław
tel +48 71 79 70 400; e-mail: projekty@warr.pl