Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – edycja IV

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – edycja IV

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – edycja IV

Nr projektu: FEDS.07.04-IP.02-0004/23

Projekt realizowany w ramach Priorytetu nr 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

Działania nr 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego. Przewiduje zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.03.2024 r. – 31.12.2026 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do zatrudnienia 1100 osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, utrzymanie zatrudnienia przez pracowników zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób odchodzących z rolnictwa. Celem działań jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce Dolnego Śląska

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji i udziału w Projekcie zostały uregulowane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły i od momentu ogłoszenia naboru trwa przez cały okres realizacji Projektu do czasu osiągniecia zaplanowanej liczby uczestników tj. minimum 1100 osób lub do wyczerpania dostępnych środków na określone w Projekcie formy wsparcia. Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego. Rekrutację do Projektu prowadzi Lider i Partnerzy Projektu.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych może odbywać się w formie:

– tradycyjnej, tj. poprzez osobiste dostarczenie Formularza do Biura projektu lub przesłanie pocztą/kurierem na adres Biura Projektu,

– elektronicznej, tj. za pośrednictwem Systemu informatycznego.

Lider/Partner Projektu ogłasza jaka forma naboru obowiązuje na dany dzień.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do:

– osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do Projektu.

– pracodawców (w tym dużych, małych, mikro, średnich przedsiębiorstw) i ich pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

– osób odchodzących z rolnictwa zamierzających podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i pracodawcy posiadający siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa dolnośląskiego.

ZADANIA I FORMY WSPARCIA

W Projekcie realizowane są zadania w ramach, których uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD (1100 os.)

– pośrednictwo pracy

– poradnictwo psychologiczne (125 os.)

– szkolenia/kursy zawodowe (675 os.)

– studia podyplomowe (150 os.)

– staże zawodowe (100 os.)

– dodatek relokacyjny/finansowanie kosztów dojazdu (50 os.)

EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem: 1100

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: 935

Liczba osób, które w wyniku realizacji projektu podejmą pracę lub będą kontynuować zatrudnienie: 880

WARTOŚĆ PROJEKTU I FINANSOWANIE

Całkowity budżet projektu: 13 934 232,40 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 9 753 962,68 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa: 3 483 558,10 PLN

DODATKOWE INFORMACJE

Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

 

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

SYSTEM OPERATORA

DOKUMENTACJA PROJEKTU

NABÓR DO PROJEKTU

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Agnieszka Mąka

agnieszka.maka@dawg.pl

+ 48 608 017 800


Krzysztof Kubala

krzysztof.kubala@dawg.pl

+48 885 500 091


Katarzyna Kempa-Sikorska

katarzyna.kempa@dawg.pl

+48 885 885 493


Aneta Gazda

aneta.gazda@dawg.pl

+48 608 369 400


Helena Dobrowolska-Kaniewska

helena.kaniewska@dawg.pl

+48 608 591 846

BIURO LIDERA PROJEKTU

al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
czynne w godzinach od 7:00 do 15:00
e-mail: aktywizacja@dawg.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 27 500; e-mail: aktywizacja@karr.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. +48 76 862 27 77, e-mail: aktywizacja@arleg.eu

PARTNER PROJEKTU

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
tel. 48 717 575 244; e-mail: aktywizacja@dpin.pl

PARTNER PROJEKTU

ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław
tel. 71 79 70 400; +48 746480411; e-mail: aktywizacja@warr.pl