Polityka Prywatności Cookie

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronach internetowych zamieszczonych na serwerach Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.  Wrocław (53-125), al. Kasztanowa 3a-5, kontakt mail: biuro@dawg.pl

Administrator Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie  dawg.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron.pl.

Gromadzenie danych
Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony DAWG nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej.
„Ciasteczka” – pliki Cookies – to rodzaj  niewielkich informacji  – danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu, np. komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie dawg.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu dawg.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron
Serwis dawg.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności
za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu dawg.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktem przez pocztę e-mail, udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, nawiązaniem relacji biznesowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301.
 2. Na podstawie obowiązującego prawa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie na adres IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
  53-125  Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5 lub przez e-mail; iod@dawg.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, nawiązania relacji biznesowych i odpowiedzi na udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Podjęcia działań przed podpisaniem umowy, związku z ewentualnym negocjowaniem
  i zawieraniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o we Wrocławiu, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie dodatkowo oznaczenie stanowiska lub profesji
  i/lub oznaczenie podmiotu, u którego jest Pani/Pan zatrudniony.
 5. Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, iż zostały one pozyskane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych,takich jak Internet lub od podmiotu, z którym Administrator współpracuje w zakresie wspólnej realizacji projektu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają realizacji tych praw, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w postaci udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nawiązania relacji biznesowych i podjęcia działań przed podpisaniem umowy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego:

 • Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
  z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@dawg.pl. lub listownie wysyłając korespondencje na adres: IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3a-5,
  53-125 Wrocław.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Spółki.
 • Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot zewnętrzny świadczący usługi ochrony osób
  i mienia. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o, które są niezbędne dla realizacji celu, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego. Pani/Pana dane możemy również udostępnić podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez 2 tygodnie.
 • Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):
  • przez pracowników, jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,
  • przez osoby trzecie, jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi wstęp na teren objęty monitoringiem.
 • Informujemy o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 17 RODO, a także o prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.