Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu na terenie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG) ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu na terenie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław.

Na podstawie pkt. VIII Informacje dodatkowe, ust. 4 Ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na obszarze subregionu wrocławskiego oraz miasta Wrocław z dnia 04 sierpnia 2023 r. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prostuje oczywistą omyłkę pisarską w Załączniku nr 1 „Formularz oferty na partnera” w pkt. Kryteria merytoryczne – Maksymalna liczba punktów – jest „0/100”, powinno być „0/70”.

Załącznik nr 1 został zaktualizowany.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza nabór na Partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Typ 8.2.A Kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR, nabór konkurencyjny nr: FEDS.08.02-IP.02-029/23.

Dokumentacja projektowa: