Klauzula Informacyjna

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu dawg.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE  L 2016.119.1), dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, informujemy, że

1.    Administratorem danych jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowa 3a-5.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dawg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 73 66 301.

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@dawg.pl. lub listownie wysyłając korespondencje na adres: IOD Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o. al. Kasztanowa 3a-5,
53-125 Wrocław.

3.    Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

 • prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),                  
 • wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.    Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania odpowiedzi za zadane pytanie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

5.    W przypadkach opisanych w pkt 3, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej,

6.    Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych,
o których mowa w pkt 5, Administratorowi w celach marketingowych Administratora.

7.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

8.    Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe, organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.

9.    Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 •  żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
 • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione

są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,
 • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
  do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10.  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp.  z o.o nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.