Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

Wrocław, dnia 04.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia wnętrz – szacowanie wartości zamówienia

w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury służącej wsparciu MMŚP we Wrocławiu, poprzez utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów” realizowanego ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości.

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 28-36 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie ceny?

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu zasady konkurencyjności i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować

• zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

• zaproszeniem do negocjacji warunków umownych.

W przypadku pytań:

• technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: paulina.duszynska@dawg.pl

Przedmiot szacowania wartości zamówienia: 

Przedmiotem szacowania zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz pozostałego wyposażenia w ilościach i rozmiarach opisanych w załączonej dokumentacji technicznej.

Równoważność opisana w przedmiocie zamówienia oznacza możliwość zaoferowania przez wykonawcę produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych właściwościach wymaganych przez zamawiającego. Odstępstwo od parametrów przedmiotu referencyjnego określona jest na poziomie np. +/-3%.

Informacje ogólne:

  1. Dostarczone wyposażenie do Zamawiającego musi być wykonane z najwyższą starannością. 
  2. Dostarczone wyposażenie do Zamawiającego musi być wstawione i zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
  3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w taki sposób, aby nie kolidować robót budowlanych (organizacja pracy po uzgodnieniu z generalnym wykonawcą robót budowlanych).
  4. Wyposażenie dostarczone będzie do miejsca montażu transportem własnym Wykonawcy. 
  5. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu transportem własnym opakowań po dostarczonym wyposażeniu. 
  6. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
  7. Na materiały użyte do wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa.

Ofertę należy przedstawić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załączonego do zaproszenia, podając ceny jednostkowe netto oraz wartość brutto.

Oferty należy przesyłać do dnia 02 września 2022 r. w wersji elektronicznej na adres: paulina.duszynska@dawg.pl

Załączniki:

  1. Formularz cenowy;
  2. Przedmiar – Opis przedmiotu zamówienia;
  3. Dokumentacja techniczna: