WYNIKI NABORU NA PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości.
Informacja o wyborze partnera