Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację Projektu skierowanego do osób biernych lub bezrobotnych w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Nabór do Projektu już we wrześniu 2021 r. Zakończenie rekrutacji marzec 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej DAWG lub w biurze Projektu przy alei Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście, pocztą, kurierem lub w formie elektronicznej.

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*

*Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy to: 

  • osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
  • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

Podstawowe informacje nt. wsparcia szkoleniowego i finansowego

Szkolenia dla wszystkich Uczestników Projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowa tematyka:

  • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
  • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS
  • reklama i inne działania promocyjne
  • inne źródła finansowania działalności gospodarczej
  • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja
  • negocjacje biznesowe
  • pozyskanie i obsługa klienta
  • radzenie sobie ze stresem i konfliktem

Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy.

Otrzymane wsparcie finansowe może stanowić 100% łącznych kosztów inwestycji.

Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane w miesięcznych ratach.

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

a)  składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

b)  koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.),

c)  wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),

d)  koszty wynajmu pomieszczeń,

e)  koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej),

f)   koszty paliwa,

g)  koszty całkowite związane z zatrudnianiem pracowników niezależnie od formy zatrudnienia,

h)  dobrowolne składki chorobowe.

Udział w Projekcie bez dodatkowych kosztów dla uczestnika.

Wkrótce zamieścimy na stronie Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu i Regulamin przyznawania środków finansowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

pl_PL
Przewiń do góry