Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa w okresie VI.2021-VII.2023, min. 339 osób w wieku 18-29 lat, dzięki rozpoczęciu przez nich prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej młodym ludziom, uwzględniającego następujące elementy: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa; finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 14 907 827,33 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 14 760 393,16 PLN

Szkolenia dla wszystkich Uczestników Projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowa tematyka:

   • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
   • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS
   • reklama i inne działania promocyjne
   • inne źródła finansowania działalności gospodarczej
   • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja
   • negocjacje biznesowe
   • pozyskanie i obsługa klienta
   • radzenie sobie ze stresem i konfliktem

Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy.

Otrzymane wsparcie finansowe może stanowić 100% łącznych kosztów inwestycji.

Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane w miesięcznych ratach.

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.),
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),
  • koszty wynajmu pomieszczeń,
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej),
  • koszty paliwa,
  • koszty całkowite związane z zatrudnianiem pracowników niezależnie od formy zatrudnienia,
  • dobrowolne składki chorobowe.

Udział w Projekcie bez dodatkowych kosztów dla uczestnika.

Wkrótce zamieścimy na stronie Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu i Regulamin przyznawania środków finansowych

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*

*Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy to: 

  • osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
  • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

 

Katarzyna Kempa-Sikorska
tel. 885 885 493
katarzyna.kempa@dawg.pl

Krzysztof Kubala
tel. 885 500 091
krzysztof.kubala@dawg.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY ARCHIWALNE