Pożyczka Rozwojowa

informacje podstawowe

Informujemy, iż z dniem 01.10.2021 r. wstrzymujemy nabór wniosków na Pożyczkę Rozwojową.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozdysponuje na terenie Dolnego Śląska ponad 55 mln zł. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na cele rozwojowe i inwestycyjne. Projekt jest realizowany w Konsorcjum z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

Wartość Projektu „Pożyczka Rozwojowa” wynosi:
55 556 000,00 zł, w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich: 50 000 000,00 zł
 • wkład własny DAWG Sp. z o.o.: 5 556 000,00 zł.

szczegóły projektu

1. Maksymalna wartość pożyczki:

a) do 100 000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw,

b) od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

c) do 250 000,00 zł – pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19. Pożyczki na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 można udzielać do 31.12.2020 r.

2. Maksymalny okres spłaty do 84 miesięcy od dnia uruchomienia środków.

3. Oprocentowanie:

a) preferencyjne od 0,15% w skali roku (na zasadach pomocy de minimis) dla mikro przedsiębiorstw,

b) na warunkach rynkowych od 1,15% dla małych i średnich przedsiębiorstw,

c) od 0% do stopy bazowej w przypadku przedsiębiorców, których cel Jednostkowej Pożyczki związany jest z przywróceniem płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno – gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy.

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji.

5. Wkład własny nie jest wymagany.

6. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

7. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancja bankowa,
 • • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc,
 • inne.

W ramach Instrumentu Finansowego wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności m. in. poprzez:

1. wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów oraz usług,

2. rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,

3. inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Możliwość finansowania wydatków w kwotach brutto, bez względu na to czy przedsiębiorstwo ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

1. Zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych jest możliwy do wysokości 10% kwoty pożyczki.

2. Kapitał obrotowy można sfinansować do wysokości 50% otrzymanych środków w przypadku Pożyczki Rozwojowej do 500.000,00 zł oraz do wysokości 25% w przypadku Pożyczki Rozwojowej powyżej 500.000,00 zł, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego.

3. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać więcej niż jedną Pożyczkę Rozwojową, przy czym łączna wartość udzielonych pożyczek nie może przekroczyć 1 mln zł.