Pożyczka Płynnościowa

informacje podstawowe

INFORMUJEMY, IŻ NABÓR WNIOSKÓW NA POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ TRWA DO 15 CZERWCA 2022 R. DO GODZINY 15:00

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozdysponuje na terenie Dolnego Śląska ponad 6 mln zł. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie stałych miesięcznych wydatków ponoszonych przez MŚP w celu przetrwania okresu trwania COVID-19.

DLA KOGO?

 1. Pożyczka przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19): 
  • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (dla działających dłużej niż rok); lub
  • nie mniej niż o 20% obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu roku 2020 w porównaniu do łącznych przychodów w ciągu roku 2019.
 2. Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

 

szczegóły projektu

1.    Maksymalna wartość pożyczki:

·        do 300 000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

·        do 3 000 000,00 zł dla branż z obszaru preferencji (wparcie branż istotnych dla Dolnego Śląska szczególnie narażonych na negatywne skutki wywołane epidemią COVID-19), m.in.:

a)    Zakwaterowanie,

b)    Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

c)    Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

d)    Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

(wypłaty w transzach miesięcznych lub jednorazowa)

2.    Maksymalny okres spłaty – do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.

3.    Oprocentowanie:

a) na warunkach rynkowych z zastosowaniem stopy referencyjnej stanowiącej sumę obowiązującej
stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich oraz marży ustalonej
w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania
stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub
komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia
zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie stosowanej przez
Pośrednika Finansowego metodologii oceny ryzyka – oprocentowanie zmienne,

b) na zasadach korzystniejszych niż rynkowe z oprocentowaniem w wysokości od 0% ze względu na
specyficzne parametry produktu Pożyczka Płynnościowa (w szczególności: spadek
przychodów MŚP spowodowany COVID-19 w powiązaniu z perspektywą funkcjonowania
[przetrwania] MŚP w dłuższym okresie) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de
minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis – oprocentowanie stałe przez cały okres
obowiązywania umowy pożyczki;

c) na podstawie regionalnego programu pomocowego jako aktu prawa miejscowego (uchwała Sejmiku
Województwa) – oprocentowanie stałe przez cały okres obowiązywania umowy
pożyczki;

d) na podstawie przepisów notyfikowanych KE jako program pomocowy, zgodny z rynkiem wewnętrznym
na podstawie art. 107 ust. 2 lub ust. 3 TFUE, przyjętych w celu
przeciwdziałania COVID-19 – oprocentowanie stałe przez cały okres obowiązywania
umowy pożyczki.

4.    Brak dodatkowych opłat oraz prowizji.

5.    Wkład własny nie jest wymagany.

6.    Możliwość udzielenia 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

7.    Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych.

8.    Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

·        poręczenie wekslowe,

·        hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia
nieruchomości na rzecz Pożyczkodawcy na innej niż nabywana nieruchomości,

·        przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu
umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,

·        zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz
Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),

·        blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania
rachunkiem bankowym,

·        inny, zaakceptowany przez DAWG.

Pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP za okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy, w tym stałych wydatków zaległych na dzień składania wniosku o udzielenie Pożyczki płynnościowej lub podpisania Umowy Pożyczki Płynnościowej, dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu 01.01.2020 r., np.:

 • wynagrodzenia pracowników brutto,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • należne podatki,
 • czynsz,
 • opłaty za media (Internet, telefon, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci),
 • ubezpieczenia,
 • spłaty rat leasingowych,
 • opłaty serwisowe,
 • abonamenty,
 • usługi księgowe, itp.

 

UWAGA
Możliwość finansowania wydatków w kwotach brutto, bez względu na to czy przedsiębiorstwo posiada prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT, jak również w kwotach stanowiących pełny koszt Pożyczkobiorcy (np. wynagrodzenie pracownika wraz z narzutami).

 1. Pożyczka Płynnościowa będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie stałych wydatków z wyłączeniem:
  • zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych powstałych przed 01.01.2020 r.,
  • finansowania celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
  • refinansowania oraz finansowania innych pożyczek i kredytów,
  • finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
 2. Jeden Przedsiębiorca może otrzymać w ramach Projektu jedną pożyczkę.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia? Napisz do Nas na pozyczkaplynnosciowa@dawg.pl