Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy - edycja III

W związku z rekrutacją do Projektu pn. „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – edycja III”, uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w pokoju 005 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.00 lub pocztą na adres BIURA PROJEKTU.

UWAGA! – Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały wyczerpane.

informacje podstawowe

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 400 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt realizowany na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD z elementami pośrednictwa pracy – obligatoryjne dla każdego uczestnika; poradnictwo psychologiczne; szkolenia zawodowe; studia podyplomowe; staże zawodowe; dodatek relokacyjny, wsparcie szkoleniowe związane z podjęciem działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • Okres realizacji projektu: 27 m-cy, kwiecień 2021 – wrzesień 2023.
 • Całkowity budżet projektu: 12 691 223,60 PLN
 • Wartość dofinansowania: 12 055 298,60 PLN

dokumenty do pobrania

Projekt realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez:

 • Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Beneficjent i Lider Partnerstwa
 • Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Partner
 • Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner

szczegóły projektu

W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (400 osób);
 • poradnictwo psychologiczne (50 osób);
 • szkolenia zawodowe (50 osób);
 • studia podyplomowe (45 osób);
 • staże zawodowe (160 osób);
 • dodatek relokacyjny (20 osób);
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe (165 osób)
 • i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (150 osób).

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu.

Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 300 osób.

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

 2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej
  • kwota dotacji inwestycyjnej: 23 050,00 zł
  • maksymalna kwota dotacji pomostowej: 1 200,00 zł/m-c
  • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz osób odchodzących z rolnictwa
 1. Szkolenia zawodowe
 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych
 • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie
 1. Studia podyplomowe
 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł
 • studia podyplomowe mogą trwać maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.
 1. Staże zawodowe
 • maksymalny czas trwania stażu to 6 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażu z zastrzeżeniem ust.15 przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin
 • Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu odbywającemu staż przysługuje dodatek na pokrycie innych kosztów związanych z odbywaniem stażu w średniej wysokości 2 480,00 zł brutto
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty
 1. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy
   
 2. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej
 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
 • Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
  − odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  − osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

Informujemy, iż z dniem 12 maja rozpoczynamy rekrutację do projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”. Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu.
Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu DAWG we Wrocławiu.

BIURO PROJEKTU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław
Dokumenty rekrutacyjne można składać w pokoju 005 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.00.
tel. +48 608 369 400+48 885 500 091
e-mail: aktywizacja@dawg.pl

 

REGIONALNE BIURA UTWORZONE PRZEZ PARTNERÓW PROJEKTU:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 7527500; e-mail: aktywizacja@karr.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 8622777; e-mail: aktywizacja@arleg.eu

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 71 725 42 44, e-mail: aktywizacja@dpin.pl

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 71 79 70 400, e-mail: aktywizacja@warr.pl

Zastępca Kierownika – Krzysztof Kubala
krzysztof.kubala@dawg.pl
+48 885 500 091

Aneta Gazda
aneta.gazda@dawg.pl
+48 608 369 400

DOKUMENTY ARCHIWALNE