Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy - edycja II

informacje podstawowe

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA, DPIN SA oraz KARR SA. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 • Okres realizacji projektu: 30 m-cy, październik 2018 – marzec 2021.
 • Całkowity budżet projektu: 15 427 755,20 PLN
 • Wartość dofinansowania: 14 656 367,44 PLN

dokumenty do pobrania

W październiku 2018 r. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” II EDYCJA. Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji:

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Beneficjent i Lider Partnerstwa
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Partner
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie – Partner
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

szczegóły projektu

W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (500 osób);
 • poradnictwo psychologiczne (100 osób);
 • szkolenia zawodowe (125 osób);
 • studia podyplomowe (50 osób);
 • staże zawodowe (100 osób);
 • dodatek relokacyjny (25 osób);
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe (250 osób)
 • i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (200 osób).

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu.

Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej

 • maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej: 24 000,00 zł
 • maksymalna kwota dotacji pomostowej: 1 200,00 zł/m-c
 • wymagany wkład własny finansowy – 10% udzielonej dotacji
 • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest
 • osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej
 • wsparcie doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji

3. Szkolenia zawodowe

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych
 • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

4. Studia podyplomowe

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

5. Staże zawodowe

 • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) – średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

6. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
 • Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
  – odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie,
  – osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność prze okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

Informujemy, iż z dniem 10 grudnia rozpoczynamy rekrutację do projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II edycja”. Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu tj. w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Udzielone wsparcie musi jednak zakończyć się wraz z końcem działań zaplanowanych w ramach Projektu.
Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu DAWG we Wrocławiu.

BIURO PROJEKTU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław
KONTAKT
tel. 71 736 63 10, 71 736 63 08; 608 367 300
e-mail: aktywizacja@dawg.pl

REGIONALNE BIURA PARTNERÓW:

LEGNICA
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
ul. M. Rataja 26; 59-220 Legnica
tel.: +48 76 862 27 77
e-mail: aktywizacja@arleg.eu

NOWA RUDA
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
ul. Kłodzka 27; 57-402 Nowa Ruda
tel.: +48 74 872 70 48
e-mail: aktywizacja@agroreg.com.pl
Oddział w Wałbrzychu
ul. Rynek 6; 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 513 907 106

JELENIA GÓRA
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 27 500
e-mail: aktywizacja@karr.pl

WROCŁAW
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4; 52-326 Wrocław
tel.: +48 71 725 42 44
e-mail: aktywizacja@dpin.pl

pl_PL
Przewiń do góry