newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

dla kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników i obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe* odpowiadające na ich potrzeby.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie MMŚP mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru województwa dolnośląskiego. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę:

mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
małe przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
UWAGA! Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się  posiadanie bądź utratę statusu MSP

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1


*usługi rozwojowe – usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący