newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośkaskiego

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. realizuje projekt pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego”

Projekt jest realizowany w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 

 

Główny cel Projektu: podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie standardu obsługi inwestora w 40 jednostkach samorządu terytorialnego woj. dolnośląskiego, w tym w miastach średnich z 79 JST objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu obsługi inwestora.

Wdrożenie standardów odbędzie się dzięki kompleksowemu wsparciu obejmującemu szkolenia z zakresu obsługi inwestora, doradztwa, modernizację procedur wewnętrznych gmin oraz elektronizacji procesu obsługi inwestora.

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019- grudzień 2021

Wartość projektu: 1 547 323,84 zł

Dofinansowanie projektu:  1 304 084,53 zł

Grupa docelowa:

- 79 JST położone na obszarze woj. dolnośląskiego (stanowiących 40% JST woj. dolnośląskiego) w tym miasta średnie.

- 2 pracowników urzędu odpowiedzialnych w JST za działania z zakresu obsługi inwestora: 1 przedstawiciel kadry kierowniczej tj. wójt, burmistrz, prezydent 

  miasta lub ich zastępca, 1 pracownik urzędu JST

- pracownicy podmiotu wykonującego na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju

  województwa oraz działania z zakresu obsługi inwestora - DAWG sp. z o.o

 

Działania w ramach projektu:

1. Audyt stany obsługi inwestora w JST,

2. Szkolenia dla JST, objętych wsparciem.

 

a)      szkolenia przeprowadzone zostaną dla:

        i.   pracowników z urzędów JST (1osoba/urząd) odpowiedzialnych w urzędach JST za obsługę inwestora;

        ii.    osób z kadry kierowniczej JST.

b)     szkolenia stacjonarne dla JST, które zmodernizują lub wdrążą standardy OI, organizowane we Wrocławiu realizowane będą:

         i.   dla pracowników urzędów JST.

         ii.    dla kadry kierowniczej JST.

 

3.     doradztwo indywidualne - obejmuje m.in. opracowanie oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowanie zawartości

        strony www prezentującej ofertę inwestycyjną JST, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub

        obiektu JST;

 

4.    wdrożenie w gminie rozwiązań – opracowanie przez gminę, przy wsparciu DAWG sp. z o.o. i ARAW S.A. kompleksowej oferty inwestycyjnej jednego obszaru

       lub obiektu gminy oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej a także wdrożenie w urzędzie JST procedur obsługi inwestora zgodnych ze

       standardem opracowanym przez PAIH SA w ramach projektu;

 

5.    wizyty studyjne dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST , warsztaty z zakresu obsługi inwestorów w praktyce.

 

Załączniki:

Formularz_zgloszeniowy_gminy

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie

Ogloszenie_nabor

 

 

Biuro projektu:

al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław 53-125,

tel. 71 736 63 07, 71 736 63 11

e-mail: invest@dawg.pl