newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

fundusz pożyczkowy efs

 

Fundusz Pożyczkowy EFS

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS oferuje pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podstawowe informacje:

 • Kwota pożyczki - do 50 000,00 zł
 • Okres pożyczki - maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy
 • Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie preferencyjne od 0,2%

UDZIELAJĄC POŻYCZKI NIE POBIERAMY DODATKOWYCH OPŁAT CZY PROWIZJI. NIE JEST WYMAGANY WKŁAD WŁASNY!


Procedura ubiegania się o pożyczkę w ramach projektu

Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej
 • nie korzystała równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością,
 • nie jest wykluczona, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu z pomocy de minimis.

Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka?
Pożyczka z projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS” może być przeznaczona na dowolny, jednoznacznie określony cel gospodarczy.

Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w szczególności:

 • zakup, budowa i modernizacja obiektów produkcyjnych/usługowych;
 • zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia;
 • zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym zakup środków obrotowych.

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, na spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno – prawnych, a także na refundację wydatków dokonanych przed dniem otrzymania środków na rachunek.

Rodzaje zabezpieczeń:

 • Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 125% kwoty podstawowej pożyczki i należnych odsetek.
 • Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić m.in.:
 • Weksel In blanco – obligatoryjnie;
 • Poręczenie przez osoby trzecie (dwóch poręczycieli - dochód min. 2.000 zł netto);
 • Hipoteka;
 • Przewłaszczenie własności;
 • Inne zabezpieczenia uzgodnione przez strony.
 • W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda Jego współmałżonka na zawarcie tej umowy (dotyczy również poręczycieli).

Umowa pożyczki określa dwa równoległe poziomy oprocentowania – preferencyjne i standardowe.

 • Oprocentowanie preferencyjne - stosowane w projekcie, wyliczane poniżej aktualnej stopy referencyjnej, na poziomie od 0,2%;
 • Oprocentowanie standardowe - ustalane w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna - stosowane w przypadku:
  - likwidacji działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki (naliczanie standardowych odsetek wstecznie od dnia przyznania pożyczki);
  - w przypadku zasadniczych naruszeń postanowień umowy pożyczki, np. przeznaczenia środków z pożyczki na inny cel niż określony w umowie (naliczanie standardowych odsetek wstecznie od dnia przyznania pożyczki).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Fundusz Pożyczkowy EFS”

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA JEREMIE/EFS
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(3 piętro, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. +48 71 736 63 08
tel. +48 71 736 63 04
tel. +48 71 736 63 05

Agnieszka Ignor
e-mail: agnieszka.ignor@dawg.pl
gsm: +48 608 660 700