newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

pożyczka płynnościowa

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozdysponuje na terenie Dolnego Śląska ponad 6 mln zł. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie stałych miesięcznych wydatków ponoszonych przez MŚP.

DLA KOGO?

1. Pożyczka przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (dla działających dłużej niż rok); lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek (dla działających krócej niż rok).

2. Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

NA JAKICH WARUNKACH?

1. Maksymalna wartość pożyczki - do 180 000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

(wypłaty w transzach miesięcznych)

2. Maksymalny okres spłaty - do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.

3. Oprocentowanie:

a) na warunkach rynkowych z zastosowaniem stopy referencyjnej stanowiącej sumę obowiązującej stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie stosowanej przez Pośrednika Finansowego metodologii oceny ryzyka – oprocentowanie zmienne,

b) na zasadach korzystniejszych niż rynkowe z oprocentowaniem w wysokości od 0% ze względu na specyficzne parametry produktu Pożyczka Płynnościowa (w szczególności: spadek przychodów MŚP spowodowany COVID-19 w powiązaniu z perspektywą funkcjonowania [przetrwania] MŚP w dłuższym okresie) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – oprocentowanie stałe przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki;

c) na podstawie regionalnego programu pomocowego jako aktu prawa miejscowego (uchwała Sejmiku Województwa) – oprocentowanie stałe przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki;

d) na podstawie przepisów notyfikowanych KE jako program pomocowy, zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 2 lub ust. 3 TFUE, przyjętych w celu przeciwdziałania COVID-19 – oprocentowanie stałe przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji.

5. Wkład własny nie jest wymagany.

6. Możliwość udzielenia 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

7. Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych.

8. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe,
 • hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości na rzecz Pożyczkodawcy na innej niż nabywana nieruchomości,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),
 • blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • inny, zaakceptowany przez DAWG.

NA JAKI CEL?

Pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP za okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy, w tym stałych wydatków zaległych na dzień składania wniosku o udzielenie Pożyczki płynnościowej lub podpisania Umowy Pożyczki Płynnościowej, dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu 01.01.2020 r., np.:

 • wynagrodzenia pracowników brutto,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • należne podatki,
 • czynsz,
 • opłaty za media (Internet, telefon, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci),
 • ubezpieczenia,
 • spłaty rat leasingowych,
 • opłaty serwisowe,
 • abonamenty,
 • usługi księgowe, itp.

 

UWAGA
Możliwość finansowania wydatków w kwotach brutto, bez względu na to czy przedsiębiorstwo posiada prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT, jak również w kwotach stanowiących pełny koszt Pożyczkobiorcy (np. wynagrodzenie pracownika wraz z narzutami).

 

OGRANICZENIA:

1. Pożyczka Płynnościowa będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie stałych wydatków z wyłączeniem:

 • zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych powstałych przed 01.01.2020 r.,
 • finansowania celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
 • refinansowania oraz finansowania innych pożyczek i kredytów,
 • finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

2. Jeden Przedsiębiorca może otrzymać w ramach Projektu jedną pożyczkę.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia?
Napisz do Nas - pozyczkaplynnosciowa@dawg.pl