Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich Pracowników - edycja II

informacje podstawowe

„PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”  to projekt skierowany do MMŚP oraz ich pracowników, obejmujący rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MMŚP mogą skorzystać z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz doradczych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. 

UWAGA NA FIRMY POWOŁUJĄCE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z OPERATORAMI!

Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, iż w związku z powzięciem informacji o działaniach firm szkoleniowych/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Operatorami realizującymi projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” polegającą m. in. na możliwości pozyskania dotacji na realizację usług rozwojowych tylko w danej firmie szkoleniowej, jako warunku uzyskania dotacji; informujemy, iż OPERATORZY nie współpracują i nie rekomendują współpracy z żadnym podmiotem realizującym usługi rozwojowe.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych Operatorów m.in www.arleg.eu, www.dawg.pl, www.karr.pl, www.agroreg.com.pl, www.warr.pl, www.dpin.pl.

Przedsiębiorca MA PRAWO samodzielnie wybrać usługę rozwojową (bądź kilka usług u różnych firm szkoleniowych) odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników z zastrzeżeniem spełnienia wymogów Projektu (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest zamieszczony na stronach internetowych Operatorów).

Operator w przypadku zapotrzebowania może zapewnić odbiorcom wsparcia bezpłatne poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej za pomocą mobilnych Specjalistów ds. doradztwa i rekrutacji. Celem doradztwa jest weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, diagnozowanie w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie wyboru usługi rozwojowej (korzystanie z systemu BUR).

LISTA OPERATORÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT:

LIDER PROJEKTU
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. BIURO W LEGNICY ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu BIURO W GŁOGOWIE ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

PARTNERZY PROJEKTU

 • DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław tel. 71 736 63 12, e-mail: szkolenia@dawg.pl
 • KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl
 • AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A. BIURO W NOWEJ RUDZIE ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl
  BIURO W WAŁBRZYCHU Rynek 6 (Pokój 2), 58-300 Wałbrzych tel. 513-907-106, e-mail: bur@agroreg.com.pl
 • WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl
 • DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Działania takich osób/podmiotów tj. powoływanie się na rzekomą współpracę z Operatorem, celowo wprowadza w błąd zainteresowanych. Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Lidera Projektu telefonicznie pod nr 76 862 27 77 lub e-mailem na adres uslugirozwojowe@arleg.eu

szczegóły projektu

Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników i obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe* odpowiadające na ich potrzeby.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie MMŚP mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru województwa dolnośląskiego. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę:

mikroprzedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
małe przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
UWAGA! Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się  posiadanie bądź utratę statusu MSP

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1


*usługi rozwojowe – usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący

Finansowanie usług rozwojowych realizowane przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50% wydatków na zakup usług rozwojowych. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

· 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,

· 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,

· 80%, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze B+R współfinansowaną ze środków publicznych lub własnych na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej

· 80%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja rsi/rsi.pdf

· 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,

· 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,

· 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,

· 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,

· 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:  http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-izielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/ ,

· 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzeniabialych -i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł, natomiast maksymalna wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznanie wsparcia nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, na podstawie umowy partnerskiej przystąpiła do projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w ramach partnerstwa. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać we właściwych miejscowo biurach Partnerów Projektu:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. [LIDER PROJEKTU]

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

BIURO LIDERA W LEGNICY
ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
BIURO LIDERA W GŁOGOWIE
ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

BIURO PARTNERA:
al. Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław
tel. 71 73 66 312, e-mail: szkolenia@dawg.pl

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra)

Od 1 stycznia 2021 roku Powiatu Jeleniogórski zmienił nazwę na Powiat Karkonoski[1]. W związku z tym uprzejmie informujemy, iż zapoznając się z dokumentacją aplikacyjną do Projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” powiat jeleniogórski należy przyjąć, jako powiat karkonoski.

BIURO PARTNERA:
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych)

BIURO PARTNERA W NOWEJ RUDZIE:
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

BIURO PARTNERA W WAŁBRZYCHU:

Rynek 6 (Pokój 2), 58-300 Wałbrzych

tel. 513-907-106, e-mail: bur@agroreg.com.pl

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych)

BIURO PARTNERA:
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

BIURO PARTNERA:
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP.

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. z o.o.  informuje, że W DNIU 18-03-2022 O GODZINIE 14:24 z uwagi na wyczerpanie puli środków w ramach projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMSP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II nabór formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Wrocławskiego ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

 

 

 

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator  informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.
 • Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.
 • Wielkość każdego z załączników nie powinna być większa niż 1 MB.
 • Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 10.03.2022 r.

Zapraszamy!

Dolnośląska Agencja Współpracy gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 18.03.2022 r. godzina: 8:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 44 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.

5) Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Zapraszamy!

Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020

Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

www.arleg.eu

www.karr.pl

www.agroreg.com.pl

www.warr.pl

www.dpin.pl