Wznowienie naboru do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  jako Operator informuje o SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA Z DNIA 22.11.2021 R. o przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! ZMIENIA SIĘ PKT. 2 OGŁOSZENIA, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE:

„2.Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 06.12.2021 r. godzina: 15:00 tj. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji”.

 

Pozostała część komunikatu pozostaje bez zmian.

 W
związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn
.
„PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako
Operator
  informuje, iż formularze
zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

 

Uwaga! Wnioski, które wpłyną
na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone
. Niniejszy adres
mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

       
Składane dokumenty elektronicznie z podpisem
kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich
odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w
formacie PDF.

       
Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej
wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny
załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki:
formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i
załącznik nr 4.

       
Wielkość każdego z załączników nie powinna być
większa niż 1 MB.

       
Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi
wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do
anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających
wpływ na przebieg naboru.

       
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje
dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest
uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 22.11.2021 r.

Zapraszamy!


Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

1.       Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

®     z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

®     mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego,

®     delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

2.       Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 30.11.2021 r. godzina: 8:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3.       Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 03.12.2021 r. godzina: 15:00 tj. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.

4.        Dostępna alokacja: 150 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 103 605,75 PLN.

5.       Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

®     za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: we Wrocławiu al. Kasztanowa 3a-5. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00[1].

®     elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

 

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

6.       W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:

a)           Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.

b)           Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.

c)            Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów  w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno termin rozpoczęcia usługi rozwojowej jest najszybszy.

7.       Lista rankingowa i rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora: dawg.pl po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

8.       Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do  dnia 31 marca 2022 r.

Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

 

* W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

[1] Godziny są uzależnione od pracy poszczególnych Operatorów.