Ogłoszenie otwartego naboru Partnera

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w ramach

konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (typ projektów 8.2.A – 8.2.C)

Pełna treść ogłoszenia:

Pełna treść ogłoszenia

Formularz oferty