Nabór Wniosków o wsparcie pomostowe II nabór – POWR.01.02.01-02-0011/20

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wparcie pomostowe

Uczestników projektu II grupy szkoleniowej (23.02.2022 r. – 01.03.2022 r.) Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20  

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. informuje, że Wnioski o wsparcie pomostowe należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

02.06.2022 r. od godziny 8.00 do godziny 14.00

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

aleja Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

adres e-mail: power@dawg.pl

telefon 885 500 091, 885 885 493

 

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20 pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu.