Informacja o wyborze Partnera w ramach konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, informuje o wyborze Partnera w  postępowaniu dotyczącym Otwartego Naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (typ projektów 8.2.A – 8.2.C).

Informacja do pobrania