newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

formy wsparcia

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej

 • maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej: 24 000,00 zł
 • maksymalna kwota dotacji pomostowej: 1 200,00 zł/m-c
 • wymagany wkład własny finansowy - 10% udzielonej dotacji
 • ograniczenia dotyczące grupy docelowej - o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest
 • osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej
 • wsparcie doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji

3. Szkolenia zawodowe

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych
 • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

4. Studia podyplomowe

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

5. Staże zawodowe

 • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) - średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

6. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
 • Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
  - odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie,
  - osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność prze okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(3 piętro, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. + 48 71 7366305
tel. + 48 71 7366310
e-mail: aktywizacja@dawg.pl