newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

nabór nr 3

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu
oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. - Partner projektu

ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
Poddziałanie1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 10-09-2018r. do godz. 15.00 dnia 10-12-2018r.
Celem głównym projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” są działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające siedzibę na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF), w skład którego wchodzą:
miasto i gmina Wrocław, miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, miasto i gmina Sobótka, gminy: Długołęka, Czernica, Żórawina, Kobierzyce, miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, gminy: Miękinia, Trzebnica, miasto i gmina Oborniki Śląskie, gmina Wisznia Mała.
Jedno MSP może złożyć jeden wniosek o grant.

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach trzeciego naboru wynosi

6 900 000,00 PLN

(WARR S.A. – 4 200 000,00 PLN, DAWG Sp. z o.o. – 2 700 000,00 PLN).
Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maksymalna wysokość wynosić będzie

100 000,00 PLN.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

1) Konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MSP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu (wsparcie niefinansowe), oraz

2) Wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywanego Grantobiorcy przez Grantodawcę- dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MSP:

 • audyt technologiczny- zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5 % bonu
 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.
  a) zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
  b) wydatki na wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
  c) wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Usługa badawczo rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jako jeden z jego elementów.
Wykonawcami usług badawczo-rozwojowych dofinansowanych w formie grantów muszą być jednostki naukowe w rozumieniu art.2 pkt. 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r., o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016r. poz. 2045 z późn. zm.) prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Udzielenie wsparcia w formie grantu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami dla województwa dolnośląskiego, które obejmują:

 • branżę chemiczną i farmaceutyczną;
 • mobilność przestrzenną;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Rezultatem wykonanej usługi badawczo-rozwojowej ma być opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa Grantobiorcy. Innowacja definiowana będzie jako wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, tj.:

 • innowacji produktowej - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowacji procesowej - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:
a) do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
b) od 35% do 70% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:
a) min. 15 % w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
b) Od 30 % do 65 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,w uzupełnieniu dofinansowania w wysokości określonej w ust.2 pkt.b).

 

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.
Katalog wskaźników:

 • Wskaźnik produktu (obligatoryjny) - „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) - „Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktowych/procesowych” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji przez jednostkę naukową.
 • Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) - „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznanie grantu. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.09.2019 r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl lub www.dawg.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć wraz z załącznikami w biurze projektu WARR S.A. lub DAWG Sp. z o.o.

 

Biuro Lidera projektu:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00
Biuro Partnera projektu:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 07:00-15:00

 


DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szanowni Państwo,
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 5 września br. uległy zmianie zapisy § 14 Regulaminu uczestnictwa oraz § 6 Umowy o powierzenie grantu.
Opis zmian:
Regulamin uczestnictwa
W § 14 dodano ustęp 10 wprowadzający możliwość zastosowania korekt finansowych w przypadku nieprawidłowo udzielonych zamówień ze środków publicznych.
Umowa o powierzenie grantu
W § 6 dodano ustęp 12 wprowadzający możliwość zastosowania korekt finansowych w przypadku nieprawidłowo udzielonych zamówień ze środków publicznych
Dodano załącznik do Umowy o powierzenie grantu pn. Korekty finansowe związane z nieprawidłowo udzielonymi zamówieniami ze środków publicznych.

REGULAMIN - >Regulamin_uczestnictwa-_1.2.2_-III_nabor_obowiazuje_od_05.09.2018<

ZAŁĄCZNIK 1 - >Wzor_wniosku_o_przyznanie_grantu_-__1.2.2_-_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 2 -  >Kryteria_oceny-_1.2.2_-_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 3 -  >Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu-__1.2.2_-_III_nabor_obowiazuje_od_05.09.2018<

ZAŁĄCZNIK 4 - >Lista_dokumentow_do_umowy_-_1.2.2_-_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 5 - >Wzor_wniosku_o_platnosc_-_1.2.2_-_III_nabor<

WERSJE NIEAKTUALNE REGULAMINU ORAZ UMOWY

REGULAMIN - >Regulamin_uczestnictwa-_1.2.2_-III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 3 - >Z.3_Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu-__1.2.2_-_III_nabor<

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

ZAŁĄCZNIK 1 - >Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_1.2.2_-_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 2 - >Oswiadczenie_o_podatku_VAT-III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 3 - >Formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis<

ZAŁĄCZNIK 4 - >Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis<

 

WZORY NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PODPISANIA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

KOMUNIKAT - >Komunikat_-_1.2.2<

FORMULARZ 1 - >Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis<

FORMULARZ 2 - >Formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis<

WZÓR 1 - >Wzor_deklaracji_o_niekaralnosci-osoba_fizyczna<

WZÓR 2 - >Wzor_deklaracji_o_niekaralnosci-osoba_prawna<

WZÓR 3 - >Wzor_oswiadczenia_o_aktualnosci_danych<

WZÓR 4 - >Wzor_oswiadczenia_o_nieuzyskaniu_pomocy_finansowej_na_projekt_z_dzialania_1.2_RPO<

WZÓR 5 - >Wzor_oswiadczenia_o_pomocy_de_minimis<

WZÓR 6 - >Wzor_oswiadczenia_o_rachunku_bankowym<

WZÓR 7 - >Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_kryteriow_MSP<

ZAŁĄCZNIK A>do_Oswiadczenia_o_spelnieniu_kryteriow_MSP<

ZAŁĄCZNIK B - >Zalacznik_B_do_Oswiadczenia_o_spelnieniu_kryteriow_MSP<

ZAŁĄCZNIK C - >Zalacznik_C_do_Oswiadczenia_o_spelnieniu_kryteriow_MSP<

ZAŁĄCZNIK 1 - >do_Umowy_o_powierzenie_grantu_-_wzor_weksla_in_blanco_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 2 - >do_Umowy_o_powierzenie_grantu_-_wzor_deklaracji_wekslowej_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 3 - >do_Umowy_o_powierzenie_grantu-_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 4 - >Zgoda_wspolmalzonka_na_zobowiazanie_III_nabor<

KOREKTA FINANSOWA - >Korekty_finansowe_zwiazane_z_nieprawidlowo_udzielonymi_zamowieniami_publicznymi<

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WZÓR - >wniosku_o_platnosc_-_1.2.2_-_III_nabor<

ZAŁĄCZNIK 1 - >do_wniosku_o_ptanosc__-_1.2.2_-_08.2018

OŚWIADCZENIE - >Oswiadczenie_Grantobiorcy_do_wniosku_o_platnosc_-_1.2.2_-_III_nabor<

WYKAZ - >Wykaz_zalacznikow_do_wniosku_o_platnosc_-__1.2.2_-_III_nabor<

INFORMACJA O III NABORZE


Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 grudnia 2018r. został zamknięty trzeci nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF.

W ramach III naboru został złożony jeden wniosek, które otrzymał dofinansowanie.

ZIT_Wro-_lista_wnioskow_ktore_otrzymaly_dofinansowanie_-_III_nabor_1.2.2