newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

o projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi.

Przedmiotem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w formie bonu na innowację oraz udzielenie bezpłatnego poradnictwa i konsultacji przedsiębiorcom w zakresie m.in. możliwości aplikowania w konkursie oraz sposobu jego realizacji i rozliczenia. Podstawowym celem projektów grantowych jest zwiększenie aktywności innowacyjnej MSP oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi. W ramach projektu będą udzielane dwa rodzaje wsparcia:
1. Konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę.
2. Wsparcie w formie grantu (bonu), przekazywanego grantobiorcy przez Grantodawcę i przeznaczone na:
- audyt technologiczny, czyli diagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej;
- usługi badawczo-rozwojowe, dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 10.358.075,89 PLN.

Projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. mają siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego,
2. należą do sektora MŚP (tj. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem),
3. ich działalność wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizację [RIS].
RIS obejmują:
- branżę chemiczną i farmaceutyczną,
- mobilność przestrzenną,
- żywność wysokiej jakości,
- surowce naturalne i wtórne,
- produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów,
- technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT).
Wsparcie będzie wypłacane w postaci bonu w wysokości do 100 000,00 PLN.

Na terenie Dolnego Śląska projekt jest realizowany w partnerstwie z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.