newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

formy wsparcia oferowane w projekcie

Wysokość dofinansowania

Finansowanie usług rozwojowych realizowane przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą. Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznanie wsparcia wynosi średnio 25 tys. zł.

UWAGA: OD dnia 1 marca 2018r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia.

Wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi:

  • 50% - wartość podstawowa

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Etapy realizacji projektu

ETAP I
• Przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia zgłasza się do DAWG, który diagnozuje potrzeby przedsiębiorstwa. Poprzez system BUR** przedsiębiorca wysyła zgłoszenie na wybraną usługę rozwojową.
ETAP II
• Przedsiębiorca składa do DAWG Formularz Zgłoszeniowy do projektu, który stanowi podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie. Po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy, wystawienie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis oraz promesy, na podstawie której przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej.
ETAP III
• Przedsiębiorca realizuje usługę rozwojową zgodnie z umową.
ETAP IV
• Przedsiębiorca ocenia usługę, a następnie składa do DAWG dokumenty niezbędne do rozliczenia. Po dokonaniu przez DAWG oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, następuje refundacja środków finansowych.

 

**BUR (Baza Usług Rozwojowych) - internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/