newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

przewagi inwestycyjne

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY

Dolny Śląsk ma olbrzymi potencjał inwestycyjny i wyspecjalizowane zaplecze dla obsługi inwestorów zagranicznych oraz promocji gospodarczej, jednak w pełni nie wykorzystuje swoich możliwości. Sytuację tę może zmienić jedynie konsekwentna i skoordynowana kampania promocyjna, uświadamiająca inwestorom i partnerom gospodarczym istnienie Dolnego Śląska oraz możliwości rozwoju regionu – kampania komplementarna względem prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki na szczeblu rządowym tj. Polską Agencję Informacji i Inwestycj Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiebiorczości.

W obliczu rosnącej konkurencji pomiędzy regionami, jak również biorąc pod uwagę rosnące koszty pracy i ograniczanie na szczeblu rządowym przywilejów oferowanych inwestorom, samorząd musi skupić się na jakościowo odmiennej ofercie dla inwestorów. Musi korzystać ze wspacia powołanych do tego instytucji - na Dolnym Śląsku rerezentantem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycj Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jest Dolnosląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG.

PROINWESTYCYJNE DZIAŁANIA GMIN

Proinwestycyjne działania władz lokalnych są pierwszorzędnym, nieodzownym czynnikiem sprzyjającym lokalizacji nowych średnich i dużych firm. Jest to warunek konieczny, bez spełnienia którego inwestorzy nie zainteresują się daną gminą, nawet jeżeli będą przez nią przejeżdżać w drodze do innej, obiektywnie mniej atrakcyjnej. Bez aktywności ze strony władz samorządowych gmina ma bardzo niewielkie szanse, by potencjalny inwestor zainteresował się położonym na obszarze danej gminy terenem inwestycyjnym i by zechciał przystąpić do analizy ważnych dla niego czynników lokalizacji.

Znaczenie działań proinwestycyjnych gminnych samorządów jest większe, niż wynikałoby to z prostej analizy ich kompetencji i możliwości. Inwestorzy – poszukując miejsca lokalizacji – nie mają bowiem wyboru pomiędzy zbyt wieloma atrakcyjnymi lokalizacjami.Gminy, zwłaszcza małe i średnie, których władze nie prowadzą działań proinwestycyjnych, są w dużej mierze zamknięte na napływ nowych firm i w większości przypadków nie są włączane na długą listę rozpatrywanych miejsc, nawet jeśli obiektywnie istnieją tam dobre warunki do prowadzenia danej działalności.

Doskonałym przykładem niewykorzystanych szans jest podwrocławska Żórawina, położona przy autostradzie A4. Od 1990 do końca 2007 r. nie ulokował się tu ani jeden średni lub duży nowy inwestor. I choć gmina posiadała wszelkie atuty - podobnie jak sąsiadujące z nią Kobierzyce i Święta Katarzyna, a także nieodległe Kąty Wrocławskie- stosunek władz lokalnych do działań proinwestycyjnych decydował o braku napływu inwestycji.

Gminy o mniejszej atrakcyjności inwestycyjnej powinny prowadzić wyjątkowo wzmożone działania proinwestycyjne, z nadzwyczajnym zaangażowaniem lokalnych administracji. W przeciwnym razie pojawienie się na ich terenie poważnych inwestorów jest bardzo mało prawdopodobne. Źródłem niepowodzeń pozyskiwaniu inwestorów są zarówno uwarunkowania strukturalne, jak i brak odpowiedniej polityki lokalnych władz.

W metropoliach znaczenie działań władz lokalnych w procesie pozyskiwania inwestorów jest znacznie mniejsze – inwestorzy lokują się tam nawet bez wsparcia samorządów. Kluczowe znaczenie ma duża liczba silnych podmiotów, które są w stanie samodzielnie lub w różnego rodzaju koalicjach realizować swoje cele. Duże miasta są w pewien sposób dobrem rzadkim i przyciągają inwestorów bez względu na działania i postawę władz lokalnych. Niektórzy inwestorzy są zdeterminowani, by ulokować się w dużym mieście, i pozytywne lub negatywne działania nie mają większego wpływu na podjęcie tej decyzji. Mimo znacznie gorzej prowadzonej polityki proinwestycyjnej w Krakowie niż we Wrocławiu, nie obserwuje się znaczącej dysproporcji w napływie nowych inwestorów do tych miast. Wielki potencjał skupiony w metropoliach staje się głównym czynnikiem lokalizacji. W przypadku obu metropolii – Wrocławia i Krakowa – napływ nowych inwestorów, prowadzących działalność gospodarczą np. w szeroko pojętych usługach, jest niejako naturalnym, kolejnym etapem rozwoju w okresie zmniejszania się roli przemysłu w gospodarce, możliwym dzięki posiadaniu dobrych uczelni wyższych i wielu wykwalifikowanych absolwentów, atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, potencjału powierzchni biurowych i dzięki innym cechom. Te cenne dla inwestorów korzyści aglomeracji są wynikiem wieloletniego procesu kumulacyjnego wzrostu.

ETAPY DZIAŁAŃ PROINWESTYCYJNYCH

Najważniejszym czynnikiem, który musi zostać wypracowany samorządzie, którego nie da się zastąpić ani „importować”, jest wizja proinwestycyjna oraz chęć jej wdrażania przez władze lokalne. Wyartykułowanie potrzeby pozyskania nowych inwestorów oraz zasadnicza koncepcja „jak to zrobić” – to podstawowa siła napędzająca dalsze działania. Brakującą wiedzę można uzupełnić, środki można pozyskać z funduszy pomocowych i pożyczek, a także z budżetu gminy. Natomiast chęć podjęcia działań i wizja proinwestycyjna muszą pochodzić od przedstawicieli władz lokalnych.Pamiętać również należy, że czas oraz konsekwencja są kluczowe.

Gmina Kobierzyce już w pierwszej połowie lat 90. skutecznie pozyskiwała inwestorów na kilku-, kilkunastohektarowe działki. Jednak dopiero po dziesięciu latach doświadczeń przygotowano w gminie oferty dla bardzo dużych inwestorów (150–250 ha). Co więcej, zaczynając pozyskiwanie największych firm, Kobierzyce początkowo ponosiły porażki i dopiero drugi inwestor ( LG oraz poddostawcy) zadowolił się przedstawioną mu, ciągle udoskonalaną ofertą.

Podobny proces uczenia się gmin zaobserwowano w przypadku działań promocyjnych. Gminy z małym doświadczeniem w pozyskiwaniu inwestorów wykorzystują głównie proste narzędzia promocji bezpośredniej (reklama, dystrybucja materiałów promocyjnych). Samorządy, które od lat skutecznie przyciągają nowe firmy, często rezygnują z wykorzystania tych narzędzi promocji bezpośredniej lub ograniczają je do minimum, a starają się promować za pośrednictwem znacznie skuteczniejszych i tańszych, ich zdaniem, różnego rodzaju firm i instytucji.

Z badan przeprowadzonych na zlecenie PAIiIZ, jak również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego („Wizerunek i Promocja Polski w oczach inwestorów zagranicznych”) wynika, że inwestorzy, przygotowując się do nowej inwestycji najczęściej czerpią informacje o nowej lokalizacji i wykorzystują następujące źródła informacji o danym regionie:

 • kontakty interpersonalne 75%
 • firmy consultingowe 56%
 • prasa zagraniczna 40%
 • internet 40%
 • agencje rządowe ds. inwestycji 31%
 • Wydziały Promocji Handli i Inwestycji 22%
 • broszury 20%
 • konferencje i seminaria 13%
 • targi i wystawy 9%

Badania te pokazują jakie kierunki powinien obrać każdy samorząd, by skutecznie promować swoją ofertę inwestycyjną i pozystkać inwestora.

JAK POZYSKAĆ INWESTORA

Czynniki, na które samorząd może wpływać to:

 • dostępność terenów pod inwestycje
 • infrastruktura techniczna oferowanych nieruchomości
 • odpowiednio przygotowane oferty inwestycyjne 
 • jakość obsługi inwestora w urzędzie gminy
 • zidentyfikowanie produktu i atutów gospodarczych, które gmina chciałaby zaoferować - np. nieruchomości do wynajęcia lub zbycia
 • dostępność komunikacyjna
 • lokalne zachęty podatkowe
 • określenie preferencji gminy w pozyskiwaniu inwestycji tj. branże, wielkości inwestycji, ilości

Dobre praktyki działań proinwestycyjnych władz lokalnych:

 • budowanie dobrego klimatu inwestycyjnego, zaangażowanie
 • ustalenie preferencji w pozyskiwaniu inwestycji biorąc pod uwagę posiadane atuty, działania perspektywiczne (podjęcie ryzyka przygotowania terenu dla potencjalnego inwestora wg międzynarodowych standardów)
 • docieranie z ofertą do szerokiego grona odbiorców różnymi sposobami (nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, udział w misjach, targach, konferencjach, spotkania w instytucjach zajmujących się inwestycjami)
 • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów takimi jak DAWG, PAIiIZ i SSE
 • współpraca z ośrodkami akademickimi i środowiskami gospodarczymi
 • tworzenie lokalnych zachęt inwestycyjnych (socjalne, prawne)
 • dbałość o przygotowanie oferty (w języku obcym, ze zdjęciami, mapkami, kontaktami osobowymi) – oferta zawsze aktualna
 • pełna wiedza nt. posiadanej oferty – musimy znać odpowiedź na każde pytanie zadane przez inwestora
 • troska o obecnych inwestorów (opieka poinwestycyjna)
 • perfekcjonizm, profesjonalizm w przygotowaniu i obsłudze wizyt inwestorskich

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ WŁADZE LOKALNE W PROCESIE OBSŁUGI INWESTORA

Brak kompetencji i niewydolność organizacyjna gmin:

 • rotacja kadr, problemy z kadrą ( nieznajomość językó obcych, niewlaściwa obsługa prawna)
 • brak wskazania kompetentnej osoby odpowiedzialnej za obsługę inwestorów 
 • utrudniony kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę inwestorów ( oczekiwanie inwestora- 24 godziny na dobę)
 • brak nadzoru (monitoringu) nad procesem współpracy z „własnymi” przedsiębiorcami, brak obsługi poinwestycyjnej
 • nieumiejętne i nieefektywne wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (portal internetowy, mail służbowy, kontakt telefoniczny)

Główne bariery/dysfunkcje w działaniach władz samorządowych wskazywane przez przedsiębiorców:

 • brak lub opóźniona reakcja urzędników na zapytania ze strony przedsiębiorców
 • ograniczona dostępność, nieelastyczne godziny urzędowania
 • niewłaściwe nastawienie urzędników: reaktywność w podejściu, „robienie łaski”
 • skomplikowane procedury, brak przejrzystości podejmowanych decyzji oraz biurokracja
 • trudności w dotarciu do właściwych źródeł informacji będących w gestii władz gminy
 • brak planów zagospodarowania przestrzennego lub ich nieaktualność
 • brak zinstytucjonalizowanych form komunikacji i interakcji pomiędzy władzami gminy a przedsiębiorcami

Główne oczekiwania potencjalnych inwestorów w stosunku do władz samorządowych:

 • zaangażowanie i aktywność w działaniach urzędników
 • wprowadzenie zasad „one-stop-shop” – pełna obsługa informacyjna w jednym miejscu
 • szybkość reakcji urzędników oraz skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych
 • dostęp do informacji kluczowych z punktu widzenia podejmowanych decyzji inwestycyjnych np. dedykowana oferta dla przedsiębiorstw z danej branży tzw. mikrostrategie branżowe
 • zapewnienie wsparcia w pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorców (w tym dostępność np. poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy UE)
 • większa dostępność władz gminy np. cykliczne spotkania / konsultacje z przedsiębiorcami
 • większe oddziaływanie na lokalny system szkolnictwa (dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy)
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA DAWG
ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36

e-mail: coie@dawg.pl