newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

Dolny Śląsk

zamówienia publiczne

28 / 08 / 2016
KONKURS ofert - najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,65 m2, znajdującego się na III piętrze Inkubatora Przedsiębiorczości przy Al. Kasztanowej 3a we Wrocławiu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Organizator Konkurs organizowany jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Terminy konkursu 1. Ofertę najmu lokalu należy złożyć w miejscu: Sekretariat Spółki DAWG przy ul. Kotlarskiej 42 – III piętro, we Wrocławiu, w terminie do dnia 7 września 2016 r. do godz.: 16.00 Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu. 2....

28 / 08 / 2016

konkurs ofert - najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,65 m2,
znajdującego się na III piętrze Inkubatora Przedsiębiorczości przy Al. Kasztanowej 3a we Wrocławiu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Organizator
Konkurs organizowany jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Terminy konkursu
1. Ofertę najmu lokalu należy złożyć w miejscu:
Sekretariat Spółki DAWG przy ul. Kotlarskiej 42 – III piętro, we Wrocławiu, w terminie do dnia 7 września 2016 r. do godz.: 16.00
Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu należy zgłosić się do Inkubatora Przedsiębiorczości przy Al. Kasztanowej 3a we Wrocławiu, ul. Kasztanowa we Wrocławiu, tel. +48 71 73 66 300.
2) W lokalu może być wykonywana wyłącznie działalność polegająca na wykonywaniu i serwowaniu posiłków (kanapki, zupy, drugie dania) głównie na potrzeby osób pracujących w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz Dolnośląskim Inkubatorze Technologicznym wraz z Centrum Innowacji.
Lokal musi być otwarty, dostępny dla klientów co najmniej przez 6 godzin dziennie oraz musi oferować każdego dnia co najmniej 2 ciepły posiłki.
Najemca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest dokonać adaptacji lokalu, a po okresie najmu – zwrócić lokal w stanie niepogorszonym.
3) Oferta wraz z załączonymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie.
4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
Oferta
1. Oferta powinna zawierać:
1) Imię i nazwisko, oraz adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy
2) Oferowana wysokość stawki czynszu (łącznie z podatkiem VAT) za najem lokalu - zapis liczbowy i słowny (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów)
3) Dane personalne osoby upoważnionej do podpisania umowy.
4) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej.
5) Dokument prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wykazem doświadczenia w prowadzeniu usług cateringowych.
6) Przykładowe 3 różne jadłospisy (zupa, drugie danie).
7) Wykaz sprzętu, który będzie zainstalowany wraz z podaniem jego mocy.
8) Datę i podpis oferenta.
2. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną w terminie posiadającą zawartość zgodnie z ust. 1. Brak danych wymienionych w ust. 1 skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Związanie ofertą
Oferent jest związany ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Ważność konkursu
Konkurs może odbyć się, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki konkursu.
Wybór oferty
1. Jedynym kryterium oceny oferty jest wysokość proponowanego czynszu.
2. Oferent, który został wybrany na najemcę, zawiadamia się pisemnie.
Czynsz
Czynsz płatny jest od dnia podpisania umowy.

11 / 02 / 2016
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5 ogloszenie_otwartego_naboru_partnera oferta_antykryzys Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .    Informacja o wyborze partnera      

11 / 02 / 2016

informacja o wyborze partnera

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5 ogloszenie_otwartego_naboru_partnera oferta_antykryzys Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .

 

pdf Informacja o wyborze partnera 

 

 


18 / 01 / 2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5  ogloszenie_otwartego_naboru_partnera    oferta_antykryzys   Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej...

18 / 01 / 2016

ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach
konkursu nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5

docx ogloszenie_otwartego_naboru_partnera 

docx oferta_antykryzys 

Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla
Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767),
ogłasza otwarty nabór Partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
I. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie Partnera (dopuszcza się występowanie wspólne Partnerów) do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych. Planowana wartość projektu wynosi około 12  mln zł. Projekt współfinansowany będzie w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
II. Opis działań i zakres tematyczny projektu
Projekt zakłada realizację działań mających na celu wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez: wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym w szczególności:
doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
poradnictwo psychologiczne;
pośrednictwo pracy;
szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
staże, praktyki zawodowe;
dodatek relokacyjny;
wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.
Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych. Uczestnikami projektu mogą być również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
III. Cel partnerstwa i zasady współpracy
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn.: „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy” w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych. Przewiduje się, iż Lider projektu – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za zarządzanie merytoryczne projektem (m. in. przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad udzielanym wsparciem) oraz administracyjne (m.in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WD, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu), a Partner/Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację merytorycznych działań, w tym m.in: rekrutację uczestników, organizację doradztwa zawodowego, szkoleń i doradztwa biznesowego, organizację staży i praktyk zawodowych oraz udzielanie wsparcia finansowego.
Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w Umowie Partnerskiej po zakończeniu negocjacji z wybranymi oferentami.
Wymagania wobec Partnera:
a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
b) oferowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa,
c) doświadczenie w realizacji wsparcia typu outplacement,
d) współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
IV. Kryteria wyboru Partnera
1) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:
projektów partnerskich,
projektów partnerskich,
przedsięwzięć zrealizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową.
2) Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
3) Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
4) Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego
w  realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie co najmniej 5% wartości zadań Partnera w projekcie),
5) Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera. 
V. Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań
1. W ofercie podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru zobowiązany/i jest:
1.1 wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa,
1.2 przedłożyć deklarację współpracy z Liderem w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
1.3 przedłożyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących,
1.4 przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych,
1.5 przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,
1.6 określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych, przy oczekiwanym minimalnym wkładzie organizacyjnym polegającym na zapewnieniu dostępności form wsparcia na terenie miejscowości: Jelenia Góra, Legnica oraz Wałbrzych.
1.7 wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów partnerskich (wskazać tytuł projektu, nazwa programu i działania, obszar realizacji, cel projektu, rezultaty, grupa docelowa)
1.8 wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 przedsięwzięć zrealizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w obszarze (outplacement) i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową (wskazać tytuł projektu, nazwa programu i działania, obszar realizacji, cel projektu, rezultaty, grupa docelowa).
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.5 oraz wymaganie określone w ust. 1 pkt. 1.6 dotyczące wkładu organizacyjnego polegającego na zapewnieniu dostępności form wsparcia na terenie miejscowości Jelenia Góra, Legnica oraz Wałbrzych, stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.
3. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.6-1.8 stanowią kryteria merytoryczne, których wartość punktowa została określona w formularzu oferty.
4. W przypadku partnerstwa podmiotów:
4.1 wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.5 dotyczą każdego podmiotu i muszą być spełnione przez każdy podmiot z osobna,
4.2 zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, określony w ust. 1 pkt. 1.6 może być spełnione łącznie, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych dotyczy podmiotów łącznie, jednak każdy podmiot odpowiedzialny za dany zakres przedstawia odpowiednie zasoby ludzkie, zasoby organizacyjne, techniczne i finansowe umożliwiające realizację przyjętego na siebie celu partnerstwa,
4.3 wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.7 mogą być spełnione łącznie, jednakże przy założeniu że każdy Partner z osobna zrealizował co najmniej jeden projekt partnerski (tytuł projektu, nazwa programu i działania, obszar realizacji, cel projektu, rezultaty, grupa docelowa, budżet projektu i wydatki podmiotu przypadające na podmiot biorący udział w konkursie),
4.4 wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.8 mogą być spełnione łącznie, jednakże przy założeniu że każdy Partner z osobna zrealizował co najmniej jedno przedsięwzięcie zrealizowane na terenie województwa dolnośląskiego w obszarze (outplacement) i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową (wskazać tytuł projektu, nazwa programu i działania, obszar realizacji, cel projektu, rezultaty, grupa docelowa).
5. Partnerzy zobowiązani są wskazać w Formularzu oferty Lidera Partnerów do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy partnerstwa. Przed podpisaniem umowy Lider może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub pełnomocnika.
Oferty składne przez potencjalnych Partnerów ponadto muszą zawierać następujące dokumenty:
1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy
2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji celów partnerstwa
3. Szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez Partnera
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu
VI. Składanie ofert
Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 10 lutego 2016 r. do godziny 10:00 na adres: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15”.
Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej www.dawg.pl w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zakończenia naboru.

VII. Procedura odwoławcza
-        Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej, na adres składania ofert.
-        Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu przez komisję powołaną przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
-        W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.
-        Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.dawg.pl
VIII. Informacje dodatkowe:
1) Partnerem projektu może być podmiot, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z DAWG będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
3) Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2016 r.– sierpień 2018 r.
4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
6) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 608 017 800.

07 / 12 / 2015
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Wrocław 7.12.2015r. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 42, 50-151 Wrocław, w odpowiedzi na ogłoszony nabór na partnera w projekcie „Przekwalifikuj się i pracuj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, typ projektów A-E, informuje, że na podstawie art. 28a ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm) stronami umowy o partnerstwie, w wyniku...

07 / 12 / 2015

konkurs rozstrzygnięty

Wrocław 7.12.2015r.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 42, 50-151 Wrocław, w odpowiedzi na ogłoszony nabór na partnera w projekcie „Przekwalifikuj się i pracuj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, typ projektów A-E, informuje, że na podstawie art. 28a ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm) stronami umowy o partnerstwie, w wyniku przeprowadzonego konkursu na wybór Partnera są: 1. DAWG oraz 2. IGEŚ. Ponadto DAWG przestawia następujący zakres zdań Partnera: udział w planowaniu, przygotowaniu i realizacji wszystkich przypisanych zadań wnosząc zasoby ludzke, organizacyjne i techniczne zgodnie z Umową Partnerską

 

Prezes Zarządu DAWG

Andzrej Jamrozik

Wiceprezes Zarządu DAWG

Elżbieta Misiak

 

konkurs.jpg

28 / 10 / 2015
KONKURS NA PARTNERA DAWG

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 42, 50-151 Wrocław, ogłasza otwarty nabór na partnera społecznego do realizacji zadania "Przekwalifikuj się i pracuj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, typy projektów A-E. Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa  oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje celu partnerstwa...

28 / 10 / 2015

konkurs na partnera dawg

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 42, 50-151 Wrocław, ogłasza otwarty nabór na partnera społecznego do realizacji zadania "Przekwalifikuj się i pracuj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, typy projektów A-E.

Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione:

  • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa 
  • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje celu partnerstwa 
  • doświadczenie partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze 
  • zakres współpracy z DAWG w trakcie przygotowania projektu

pdf dokument_1 

pdf dokument_2 

pdf dokument_3