newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

18 / 01 / 2017
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym zamówień na usługi społeczne pn.: "Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu działalności gospodarczej"  w ramach projektu "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy", realizowanego w ramach RPO WD, przedstawiło Towarzystwo Wiedzy Powszechnej  Oddział Regionalny we Wrocławiu. Szczegóły w załączeniu.  scan      

18 / 01 / 2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dotyczącym zamówień na usługi społeczne pn.: "Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu działalności gospodarczej"  w ramach projektu "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy", realizowanego w ramach RPO WD, przedstawiło Towarzystwo Wiedzy Powszechnej  Oddział Regionalny we Wrocławiu. Szczegóły w załączeniu.

pdf scan

 

 

 


02 / 01 / 2017
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA...

dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i Lokalnych Grup Działania (LGD), do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3.1 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240,...

02 / 01 / 2017

ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu

dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i Lokalnych Grup Działania (LGD),
do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,
Schemat 1.3.1 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767),
ogłasza otwarty nabór Partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3.1 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

szczegóły -> docx ogloszenie_otwartego_naboru_partnera_1.3.c.2_1_ 

formularz -> docx formularz_oferty_na_partnera 

 

 


 

28 / 12 / 2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Wrocław, dnia 28.12.2016 r. działając na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767), Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych-konkurs horyzontalny”. Schemat 1.4C w ramach konkursu nr RPDS....

28 / 12 / 2016

ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU
NA PARTNERA PROJEKTU
Wrocław, dnia 28.12.2016 r.

działając na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767),
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
ogłasza otwarty nabór Partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.:
„Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych-konkurs horyzontalny”. Schemat 1.4C

w ramach konkursu nr RPDS. 01.04.01-IP.01-02-211/16
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny
Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

 

Szczegóły -> docx zapytanie_partner_1.4 

Formularz -> docx formularz_1.4_c

 

 


 

17 / 12 / 2016
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z...

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zorganizowanie i realizację szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 272 osób po 60 godz. szkolenia na osobę, w minimum 16 grupach liczących od 13 osób do 17 osób. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przygotowanie 272 osób do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych w ramach projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” realizowanego w ramach...

17 / 12 / 2016

organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje zorganizowanie i realizację szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 272 osób po 60 godz. szkolenia na osobę, w minimum 16 grupach liczących od 13 osób do 17 osób.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przygotowanie 272 osób do prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych w ramach projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zajęcia mają być prowadzone metodami aktywnymi (ćwiczenia, praca w grupach, studium przypadku) i oraz pasywnymi (prezentacja).
3. Wymagany, minimalny program szkolenia:
1) Podstawy organizacji przedsiębiorstwa - 6 godz.
2) Administracyjno-prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - 12 godz.
3) Marketing i tworzenie polityki cenowej - 12 godz.
4) Prawo pracy/cywilne/handlowe - 6 godz.
5) Biznes plan - 6 godz.
6) Możliwości korzystania ze środków pomocowych UE - 6 godz.
7) Moduł dodatkowy uwzględniający specyfikę potrzeb uczestników projektu (np. godzenie życia zawodowego z prywatnym, poprawa wizerunku, niwelowanie stereotypów, odpowiedzialność społeczna, wypalenie zawodowe itp.) - 6 godz.

Termin składania ofert: do dnia 04-01-2017

Nazwa zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejsce i sposób składania ofert:
Inkubator Przedsiębiorczości DAWG; al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław (Sekretariat, III piętro) do godz. 10:00
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Mąka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 717366300
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie
Harmonogram realizacji zamówienia
Zakończenie: 31 sierpnia 2017 roku

Załączniki:
Specyfikacja warunków zamówienia - część I - Instrukcja dla wykonawców

pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia___cz_1___instrukcja_dla_wykonawcow 


Specyfikacja warunków zamówienia - część II - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia.

pdf specyfikacja_warunkow_zamowienia___cz_2___istotne_dla_stron_postanowienia_ktore_zostan_wprowadzone_do_tresci_zawieranej_umowy_w_sprawie_zamowienia

 

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego dot. postępowania na szkolenia z zakresu działalności gospodarczej. 

docx pytania_i_odpowiedzi 

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego dot. postępowania na szkolenia z zakresu działalności gospodarczej cz. 2.

pdf pytania_i_odpowiedzi_cz_2 

 

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena oferty – P(C) – waga 100%,

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa: "DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres:
Kotlarska 42
50-151 Wrocław
dolnośląskie, Wrocław
Numer telefonu 713440286
Fax 713440285
NIP 8992514780


12 / 12 / 2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA...

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU działając na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767), Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Bon na innowacje dla dolnośląskich MMSP" w ramach konkursu nr RPDS. 01.02.01-IP.01-02-179/16 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i...

12 / 12 / 2016

ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU
NA PARTNERA PROJEKTU
działając na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767),
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
ogłasza otwarty nabór Partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.:
„Bon na innowacje dla dolnośląskich MMSP"
w ramach konkursu nr RPDS. 01.02.01-IP.01-02-179/16
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

I. Cel konkursu:
Celem naboru jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt w zakresie wsparcia MMSP poprzez instrument typu „bon na innowacje", wpisujący się w Działanie 1.2Cb „Usługi dla przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany termin zakończenia naboru wniosków do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą określony został na 31 stycznia 2017r.
Nabór na wyłonienie Partnera dotyczy podmiotów reprezentujących Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Województwa Dolnośląskiego. Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu. Nie będą przyjmowane oferty składane w ramach partnerstwa podmiotów.
Termin realizacji naboru: od 13.12.2016r. do 11.01.2017r.

II. Opis projektu:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pt.: „Bon na innowacje dla dolnośląskich MSP", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD, Działania 1.2Cb Usługi dla przedsiębiorstw.
Projekt będzie wdrażany w partnerstwie w okresie od maja 2017r. do sierpnia 2019r. Liderem projektu będzie DAWG Sp. z o.o.
W ramach ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursu wsparcie będą mogły uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Wsparcie w ramach ww. projektów skierowane będzie na:a) konsultacje i doradztwo w zakresie poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu,

b) realizację bonów obejmujących audyt technologiczny lub/i usługi B+R, dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.
Wykonawcą usługi, w ramach bonu może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
Rezultatem skorzystania z „bonu na innowacje" przez przedsiębiorstwa ma być m.in.:
a) ulepszenie produktu, posiadanej technologii,
b) zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.
Przewidywany budżet projektu wynosi ok. 5 000 000 zł, w tym współfinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% i budżetu województwa dolnośląskiego 15%.
Planowany termin realizacji projektu to kwiecień 2017 - sierpień 2019r.
Wsparcie w ramach realizacji projektu skierowane jest do MŚP posiadających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

III. Cel Partnerstwa i zasady współpracy:
Celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, w ramach Działania 1.2Cb RPO WD 2014- 2020 oraz wspólna realizacja projektu, jeżeli uzyska dofinansowanie. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 18 listopada 2016r.
Liderem Partnerstwa będzie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG Sp. z o.o.).
Lider Partnerstwa będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne (m. in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty z IZ RPO WD 2014-2020, monitoring i promocję projektu, archiwizację dokumentacji projektu, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu, kwalifikowanie wydatków), za zarządzanie i realizację działań merytorycznych na poziomie Partnerstwa, w tym za konsultacje i doradztwo dla przedsiębiorstw aplikujących o bon oraz rekrutację i przeprowadzeniem naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa oraz podpisanie umów z wybranymi ekspertami.
Partner będzie odpowiedzialny za zadania związane z m.in.:
a) wspólnym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną koncepcję realizacji projektu, zapewnieniem przedsiębiorcom wsparcia w zakresie uzyskania „bonu na innowacje", konsultacji i doradztwa w zakresie poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych,
b) rekrutację i przeprowadzenie naboru przedsiębiorstw do konkursu o przyznanie bonu na innowacje,
c) podpisywaniem umów z przedsiębiorstwami na realizację bonów na innowacje, które zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach realizowanego projektu oraz końcowe rozliczanie podpisanych umów,
d) bieżącym, terminowym rozliczaniem się z Liderem projektu.
DAWG może zaproponować rozszerzenie zakresu zadań Partnera.
Szczegółowe zasady Partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji.

IV. Kryteria wyboru Partnera:
1. W ofercie podmiot ubiegający się o wybór na Partnera projektu zobowiązany jest:
a) złożyć wyłącznie jedną ofertę,
b) wykazać zgodność działalności podmiotu z celami partnerstwa,
c) zadeklarować gotowość współpracy z DAWG Sp. z o.o. na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu, jeżeli uzyska dofinansowanie,
d) przedłożyć aktualny wpis z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub inny równoważny dokument potwierdzający formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,
e) przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
f) przedłożyć oświadczenie o braku wykluczenia podmiotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
g) przedłożyć sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających wielkość obrotów oraz zobowiązań i należności,
h) wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o udziale w konkursie oraz o decyzji w sprawie złożonej oferty,
i) zadeklarować wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i/lub finansowych, a także potencjału adekwatnego do celu projektu,
j) wykazać znajomość potrzeb przedsiębiorców, tzn. kandydat na partnera dysponuje aktualnymi
(do 2 lat wstecz) badaniami/analizami dotyczącymi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo- rozwojowej, współpracy z jednostkami naukowymi, badań w zakresie potencjału innowacyjnego MŚP,
k) wykazać doświadczenie, w odniesieniu do ostatnich 5 lat, w zarządzaniu i realizacji min. 2 projektów partnerskich współfinansowanych ze środków unijnych, w tym jednego zakończonego (informacja o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), którego wydatki, przypadające na podmiot biorący udział w niniejszym konkursie, zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 000 000 zł (tytuł projektu, nazwa Programu, cel, źródło finansowania, osiągnięte rezultaty, itp.),
l) posiadać, w odniesieniu do ostatnich 5 lat, doświadczenie w zarządzaniu i realizacji co najmniej 1 projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych (tytuł projektu, nazwa Programu, cel, źródło finansowania, osiągnięte rezultaty, itp.),
m) określić zakres wkładu w realizację zadania przewidzianego dla Partnera, poprzez zagwarantowanie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub/i finansowych poprzez podanie sposobu realizacji zadania, wstępnego wykazu co najmniej 5 osób i ich doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
n) wykazać udokumentowane członkostwo w sieciach organizacji otoczenia biznesu/sieci klastrowych/stowarzyszeniach branżowych z zakresu wsparcia przedsiębiorczości lub ponadregionalnych sieciach współpracy na rzecz innowacyjności MŚP.

2. Wymagania określone w ust.l pkt. a-i stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium powoduje odrzucenie oferty.
3. Wymagania określone w ust.l pkt. j-n stanowią kryteria merytoryczne, stanowiące podstawę do oceny oferty.
4. Podmioty ubiegające się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru są zobowiązane do przedłożenia wypełnionego „Formularza Oferty" w oparciu o zamieszczony wzór stanowiący Załącznik nr 1.
5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
6. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
7. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.

V. Miejsce i forma składania ofert:
1. Miejscem składania ofert jest:
Inkubator Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław,
w godzinach 8.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)

2. Językiem oferty jest język polski.
3. Oferty należy składać w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na Partnera projektu do wspólnej realizacji projektu „Bon na innowacje dla dolnośląskich MMSP", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD, Działania 1.2Cb Usługi dla przedsiębiorstw".
4. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do DAWG Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego.
5. Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną.
6. Podmioty biorące udział w naborze zostaną poinformowane elektronicznie o wyniku postępowania naboru.
7. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zostanie zawarta Umowa Partnerstwa.
8. Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia naboru, będzie opublikowana na stronie internetowej dawg.pl, w terminie do 5 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd DAWG Sp. z o.o.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru lub niewyłonienia Partnera bez podania przyczyny.
10. Dopuszcza się, że podmioty, które nie zostaną wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają prawo do wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników naboru. Decyduje data wpływu do DAWG Sp. z o.o. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na adres: Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą powołaną przez Zarząd DAWG w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przewiduje się uwzględnienie podmiotu w tworzeniu ostatecznej listy rankingowej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie przysługuje żaden środek odwoławczy. Podmiot składający zostanie pisemnie poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego.


VI. Harmonogram naboru:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.01.2017 roku do godziny 12.30.
2. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom.
4. Ogłoszenie wyników naboru do dnia 16.01.2017 roku.
5. DAWG Sp. z o.o. poinformuje Oferentów drogą mailową o wynikach konkursu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR OFERTY

 

docx zalacznik_1_wzor_oferty

 

 

 

 


 

 

26 / 09 / 2016
Informacja o wyborze oferenta

Informujemy, że najniższą cenę na druk ulotek i plakatów współfinansowanych ze środków UE z EFS oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, w ramach projektu "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy" zaproponowała Agencja Reklamowa & drukarnia SHORT MEDIA z Chojnic. W załączeniu przedstawiamy zestawienie złożonych ofert.  zestawienie_ofert_uzupełnione  

26 / 09 / 2016

informacja o wyborze oferenta

Informujemy, że najniższą cenę na druk ulotek i plakatów współfinansowanych ze środków UE z EFS oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, w ramach projektu "Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy" zaproponowała Agencja Reklamowa & drukarnia SHORT MEDIA z Chojnic.

W załączeniu przedstawiamy zestawienie złożonych ofert.

pdf zestawienie_ofert_uzupełnione 

20 / 09 / 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław 20.09.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego . Oś priorytetowa 8 Rynek pracy. Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych. Tytuł projektu: Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Zamawiający: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY...

20 / 09 / 2016

zapytanie ofertowe

Wrocław 20.09.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego . Oś priorytetowa 8 Rynek pracy.

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.
Tytuł projektu: Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O. O.
adres: al. Kasztanowa 3a-5  53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
tel. +48 71 73 66 300
e-mail: aktywizacja@dawg.pl

Przedmiot zamówienia:
1. ULOTKI
format: A5 (210x148mm)
nadruk: dwustronny
druk: fullcolor
5000 szt.
druk offsetowy – lakier offset
papier: 150 lub 170 g/m2 (należy przedstawić wycenę dla obu wielkości)
2. PLAKATY
format: A1 (594x841mm)
nadruk: jednostronny
druk. fullcolor
200szt.
papier 170 g/m2

Warunki płatności do 14 dni od otrzymania faktury po potwierdzeniu dostawy.
Termin ważności oferty 30 dni.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- cenę (netto i brutto)
Sposób obliczenia ceny:
1.Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na dostawę, nabycie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2.Cenę łącznie z VAT należy skalkulować dla całego zadania (cena ryczałtowa)
3.Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną z VAT, wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4.Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
5.Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do tygodnia od daty wystawienia zlecenia

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

kryterium: cena netto
waga: 100%

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:
–zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
–zasadą ochrony uczciwej konkurencji
–zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
–zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.

Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Sposób: Forma elektroniczna, adres email aktywizacja@dawg.pl
Termin składania ofert: do dnia 26.09.2016 godz. 12:00. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać.

Warunki udziału w postępowaniu:
–oferta powinna być sporządzona w języku polskim
–zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert
–nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

pdf zamowienie 

 

pasek_loga_projektu_strona.jpg

28 / 08 / 2016
KONKURS ofert - najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,65 m2, znajdującego się na III piętrze Inkubatora Przedsiębiorczości przy Al. Kasztanowej 3a we Wrocławiu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Organizator Konkurs organizowany jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Terminy konkursu 1. Ofertę najmu lokalu należy złożyć w miejscu: Sekretariat Spółki DAWG przy ul. Kotlarskiej 42 – III piętro, we Wrocławiu, w terminie do dnia 7 września 2016 r. do godz.: 16.00 Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu. 2....

28 / 08 / 2016

konkurs ofert - najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,65 m2,
znajdującego się na III piętrze Inkubatora Przedsiębiorczości przy Al. Kasztanowej 3a we Wrocławiu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Organizator
Konkurs organizowany jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Terminy konkursu
1. Ofertę najmu lokalu należy złożyć w miejscu:
Sekretariat Spółki DAWG przy ul. Kotlarskiej 42 – III piętro, we Wrocławiu, w terminie do dnia 7 września 2016 r. do godz.: 16.00
Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie wizji lokalnej. W tym celu należy zgłosić się do Inkubatora Przedsiębiorczości przy Al. Kasztanowej 3a we Wrocławiu, ul. Kasztanowa we Wrocławiu, tel. +48 71 73 66 300.
2) W lokalu może być wykonywana wyłącznie działalność polegająca na wykonywaniu i serwowaniu posiłków (kanapki, zupy, drugie dania) głównie na potrzeby osób pracujących w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz Dolnośląskim Inkubatorze Technologicznym wraz z Centrum Innowacji.
Lokal musi być otwarty, dostępny dla klientów co najmniej przez 6 godzin dziennie oraz musi oferować każdego dnia co najmniej 2 ciepły posiłki.
Najemca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest dokonać adaptacji lokalu, a po okresie najmu – zwrócić lokal w stanie niepogorszonym.
3) Oferta wraz z załączonymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie.
4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
Oferta
1. Oferta powinna zawierać:
1) Imię i nazwisko, oraz adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy
2) Oferowana wysokość stawki czynszu (łącznie z podatkiem VAT) za najem lokalu - zapis liczbowy i słowny (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów)
3) Dane personalne osoby upoważnionej do podpisania umowy.
4) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej.
5) Dokument prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wykazem doświadczenia w prowadzeniu usług cateringowych.
6) Przykładowe 3 różne jadłospisy (zupa, drugie danie).
7) Wykaz sprzętu, który będzie zainstalowany wraz z podaniem jego mocy.
8) Datę i podpis oferenta.
2. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną w terminie posiadającą zawartość zgodnie z ust. 1. Brak danych wymienionych w ust. 1 skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Związanie ofertą
Oferent jest związany ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Ważność konkursu
Konkurs może odbyć się, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki konkursu.
Wybór oferty
1. Jedynym kryterium oceny oferty jest wysokość proponowanego czynszu.
2. Oferent, który został wybrany na najemcę, zawiadamia się pisemnie.
Czynsz
Czynsz płatny jest od dnia podpisania umowy.

11 / 02 / 2016
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5 ogloszenie_otwartego_naboru_partnera oferta_antykryzys Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .    Informacja o wyborze partnera      

11 / 02 / 2016

informacja o wyborze partnera

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5 ogloszenie_otwartego_naboru_partnera oferta_antykryzys Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .

 

pdf Informacja o wyborze partnera