newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

11 / 05 / 2018
ZMIANA TERMINU

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie terminu dostarczenia koncepcji architektonicznej obiektu DAWG dla nowego Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowanego we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3A – 5. Termin dostarczenia koncepcji zostaje przesunięty na dzień 18 maja 2018 r. do godziny 14.00. Harmonogram spotkań indywidualnych ustalany będzie 14 maja 2018. Termin planowanych spotkań 21 – 22 maja 2018 r.          

11 / 05 / 2018

zmiana terminu

Szanowni Państwo,
informujemy o zmianie terminu dostarczenia koncepcji architektonicznej obiektu DAWG dla nowego Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowanego we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3A – 5. Termin dostarczenia koncepcji zostaje przesunięty na dzień 18 maja 2018 r. do godziny 14.00.

Harmonogram spotkań indywidualnych ustalany będzie 14 maja 2018. Termin planowanych spotkań 21 – 22 maja 2018 r.

 

 

 

 


 

30 / 04 / 2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1.2.2

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.   informacja_o_wyborze_oferty_1.2.2.ulotkipdf          

30 / 04 / 2018

rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1.2.2

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

informacja_o_wyborze_oferty_1.2.2.ulotkipdf

 

 

 

 


 

30 / 04 / 2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1.2.1

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.   informacja_o_wyborze_oferty_1.2.1.ulotkipdf        

30 / 04 / 2018

rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1.2.1

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

informacja_o_wyborze_oferty_1.2.1.ulotkipdf

 

 

 


 

23 / 04 / 2018
UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych oraz roll-upu na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., z dnia 4 maja 2018r. na dzień 11 maja 2018r. Oferentów, którzy złożyli już oferty w niniejszym postępowaniu informujemy o możliwości ich wycofania i złożenia ofert...

23 / 04 / 2018

uwaga - zmiana treści zapytania ofertowego

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych oraz roll-upu na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., z dnia 4 maja 2018r. na dzień 11 maja 2018r.

Oferentów, którzy złożyli już oferty w niniejszym postępowaniu informujemy o możliwości ich wycofania i złożenia ofert zamiennych.

 

 ulotki_plakaty_1.2.2_ogloszenie_zmiana_daty_realizacji_zamowienia_1
23 / 04 / 2018
UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych oraz roll-upu na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., z dnia 4 maja 2018r. na dzień 11 maja 2018r. Oferentów, którzy złożyli już oferty w niniejszym postępowaniu informujemy o możliwości ich wycofania i...

23 / 04 / 2018

uwaga - zmiana treści zapytania ofertowego

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych oraz roll-upu na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., z dnia 4 maja 2018r. na dzień 11 maja 2018r.

Oferentów, którzy złożyli już oferty w niniejszym postępowaniu informujemy o możliwości ich wycofania i złożenia ofert zamiennych.

 

ulotki_plakaty_1.2.1_ogloszenie_zmiana_daty_realizacji_zamowienia
20 / 04 / 2018
WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w związku z zaproszeniem do negocjacji w zakresie określenia koncepcji nowego budynku inkubatora i sporządzeniem na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektu budowlanego dla celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zachęca potencjalnych Zleceniobiorców do zapoznania się z treścią umowy o zachowaniu poufności. Zgodnie z ogłoszeniem, Zamawiający zaprosi do negocjacji (II etap postępowania) nie więcej niż 10 wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie postępowaniem, a jeżeli będzie więcej niż 10 zgłoszeń zainteresowania postępowaniem, to...

20 / 04 / 2018

wzór umowy o zachowaniu poufności

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w związku z zaproszeniem do negocjacji w zakresie określenia koncepcji nowego budynku inkubatora i sporządzeniem na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektu budowlanego dla celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zachęca potencjalnych Zleceniobiorców do zapoznania się z treścią umowy o zachowaniu poufności.

Zgodnie z ogłoszeniem, Zamawiający zaprosi do negocjacji (II etap postępowania) nie więcej niż 10 wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie postępowaniem, a jeżeli będzie więcej niż 10 zgłoszeń zainteresowania postępowaniem, to zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, wykonawcy będą weryfikowani następującymi kryteriami:

  • ilość i złożoność wykonanych lub wykonywanych projektów, w tym z uwzględnieniem technologii BIM;
  • wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania zgłoszenia zainteresowania negocjacjami, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
  • ilość osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania, zatrudnionych przez wykonawcę odpowiednio na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło
  • ilość stanowisk do projektowania, wyposażonych w oprogramowanie do projektowania.

Na tym etapie postępowania, nie można ustalić znaczenia kryteriów, co oznacza, że w ogłoszeniu zamawiający podał powyższe kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. W ogłoszeniu podano także, że informacje mające wpływ na weryfikację, wykonawcy składają według własnej wiedzy i doświadczenia.

Do weryfikacji zgłoszeń Zamawiający powoła Zespół i w tym celu, niezwłocznie po ogłoszeniu zainteresowania, zostało wystosowane zaproszenie do wyznaczenia swoich przedstawicieli w pracach powoływanego w tym celu Zespołu. Zaproszenie skierowano do instytucji otoczenia związanego z architekturą m. in. Departamentu Architektury i Rozwoju UMW, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków UMW, Dolnośląskiej Okręgowej Izba Architektów, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Po weryfikacji, wykonawcy otrzymają do podpisania oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności – umowę, która będzie podstawą do przekazania materiałów i informacji, w tym wytycznych dotyczących przyszłej Inwestycji. Wynika to z faktu, że prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny i będą dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z Inwestycją.

Wykonawcę niezaproszonego do II etapu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

W II etapie Wykonawcom przedstawiony zostanie opis potrzeb i wymagań zamawiającego. Zamawiający oczekuje ustosunkowania się Wykonawców do otrzymanych materiałów oraz informacji i przedstawienia własnych rozwiązań koncepcji nowego budynku inkubatora. Negocjacje prowadzone będą do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu negocjacji zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim wykonawców i przekaże wszystkim uczestnikom II etapu zaproszenie do składnia ofert wraz z przekazaniem specyfikacji warunków zamówienia zawierającej m. in. kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie. Wybór oferty najkorzystniejszej będzie trzecim i ostatnim etapem postępowania.

Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu, czy też nagród lub refundacji kosztów sporządzenia koncepcji. Jedyną nagrodą będzie w trzecim etapie postępowania wybór oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, oraz zlecenie wykonania zamówienia.

 

SZCZEGÓŁY:

 umowa_o_zachowaniu_poufnosci

 

 

 


 

19 / 04 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące oferty na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zapytanie_ofertowe_ulotki_plakaty_1.2.2_1 zalacznik_1_do_oferty_ulotki_plakaty_1.2.2    

19 / 04 / 2018

zapytanie ofertowe

Dotyczące oferty na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.


zapytanie_ofertowe_ulotki_plakaty_1.2.2_1
zalacznik_1_do_oferty_ulotki_plakaty_1.2.2

 


 

19 / 04 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące oferty na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. zapytanie_ofertowe_ulotki_plakaty_1.2.1_1 zalacznik_1_do_oferty_ulotki_plakaty_1.2.1          

19 / 04 / 2018

zapytanie ofertowe

Dotyczące oferty na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.


zapytanie_ofertowe_ulotki_plakaty_1.2.1_1
zalacznik_1_do_oferty_ulotki_plakaty_1.2.1

 

 

 

 


 

19 / 04 / 2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020     informacja_o_wyborze_oferty_1.2.2_1      

19 / 04 / 2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020

 

 informacja_o_wyborze_oferty_1.2.2_1