newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

03 / 01 / 2016
LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Przygotowanie takiego programu jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020. Dokument Zarządu Województwa określa podstawowe...

03 / 01 / 2016

lokalne programy rewitalizacji

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Przygotowanie takiego programu jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020. Dokument Zarządu Województwa określa podstawowe zasady oraz kwestie szczegółowe dotyczące przygotowania przez Gminy lokalnych programów rewitalizacji, zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 28 grudnia br. uchwałą nr 1622/V/15 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Gminy mogą się zapoznać z dokimentem pod adresem: >>>

baner_ue.jpg

03 / 01 / 2016
KONFERENCJA "OGRANICZENIE NIESKIEJ EMISJI...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". Konferencja odbędzie się w dniu 13.01.2016 we Wrocławiu i ma na celu...

03 / 01 / 2016

konferencja "ograniczenie nieskiej emisji w gminach"

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". Konferencja odbędzie się w dniu 13.01.2016 we Wrocławiu i ma na celu uzmysłowienie osobom odpowiedzialnym za ochronę środowiska w gminach istoty problemu niskiej emisji, zagrożeń z nią związanych, wskazanie rozwiązań i możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie programów prośrodowiskowych. Zjawisko niskiej emisji jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Udział w konferencji jest bezpłatny.

pdf zaproszenie_kape_2016_rok 

pdf program_kape 

doc formularz_zgloszeniowy_2016 

03 / 01 / 2016
RUSZYŁ MALUCH 2016

151 mln zł przeznaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na edycję programu MALUCH 2016 . Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Program skierowany jest m.in. do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Wnioski...

03 / 01 / 2016

ruszył maluch 2016

151 mln zł przeznaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na edycję programu MALUCH 2016. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Program skierowany jest m.in. do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Wnioski przyjmowane są do 12 stycznia oraz 1 lutego. 

O dofinansowanie może ubiegać się obecnie więcej podmiotów – już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz uczelnie. Z miejsc opieki prowadzonych przez uczelnię będą mogły korzystać dzieci studentów, doktorantów oraz pracowników danej uczelni. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.

Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie realizowany w trzech modułach. Moduł pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na moduł drugi - aż 80 mln zł. Na tworzenie nowych miejsc przez gminy zarezerwowano 60 mln zł, a przez uczelnie - 11 mln zł. Co ważne, w razie niewykorzystania środków, będą one mogły zostać przesunięte do innego modułu. Pozwoli to na ich optymalne wykorzystanie, zgodnie z realnymi potrzebami.

Termin składania ofert upływa 12 stycznia w przypadku modułu drugiego oraz 1 lutego w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.Szczegółowe zasady konkursu zawiera „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2016”. Szczegóły: >więcej<

logo_pl4.png

03 / 01 / 2016
WARSZTATY INTERREG V-A REPUBLIKA...

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska . Warsztaty skierowane są głównie do dolnośląskich jednostek sektora publicznego, które w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska złożyły do Wspólnego Sekretariatu formularz propozycji...

03 / 01 / 2016

warsztaty interreg v-a republika czeska-polska

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Warsztaty skierowane są głównie do dolnośląskich jednostek sektora publicznego, które w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska złożyły do Wspólnego Sekretariatu formularz propozycji projektowej i są w trakcie opracowywania wniosku projektowego. Warsztaty odbędą w dn. 26 stycznia 2016 r. oraz w dn. 27 stycznia 2016 r. (terminy do wyboru) w godz. 10:00-14:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (Wałbrzych, ul. Wysockiego 29).

Termin rejestracji uczestników upływa w dn. 18 stycznia 2016 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać jako skan dokumentu mailowo na adres rpk@dolnyslask.pl lub faxem na numer (71) 776 93 57. Prosimy o przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym pytań i tematów do omówienia w trakcie warsztatów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji listy uczestników i ograniczenia uczestnictwa liczby osób z jednej instytucji oraz do wskazania ostatecznego terminu udziału w warsztatach. Szczegóły dotyczące Warsztatów znajdują się na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/czeski2014-2020/szkolenia/

pdf zaproszenie_1_ 

doc 26_27.01.2016_formularz_zgloszeniowy 

28 / 12 / 2015
KONKURS PARP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ". O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali...

28 / 12 / 2015

konkurs parp na dofinansowanie projektów innowacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ". O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r. 
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych usług tj.:
a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarachKrajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.
Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Listy akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości – zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną będzie składał do PARP wniosek o dofinansowanie realizacji usługi przez wybrany akredytowany IOB.

Na etapie przygotowania Wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca może wskazać do realizacji usługi IOB, który nie jest akredytowany, jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę Wniosku o dofinansowanie, IOB musi złożyć do MR wniosek o akredytację. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IOB musi uzyskać akredytację.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 045 000,00 zł.
  • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 28 255 000,00zł.

szczegółowe informacje: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2015-r

27 / 12 / 2015
RUSZA UNIJNE WSPARCIE DLA FIRM

  W 2016 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi 19 konkursów, w których firmy sektora MŚP będą mogły pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych  „Przedsiębiorstwa i innowacje”  oraz...

27 / 12 / 2015

rusza unijne wsparcie dla firm

image003.png

 

W 2016 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi 19 konkursów, w których firmy sektora MŚP będą mogły pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych „Przedsiębiorstwa i innowacje” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”.

– W przyszłym roku ponad 500 milionów złotych trafi do dolnośląskich firm, wspierając innowacyjność, współpracę z naukowcami, a także ich wejście na rynki zagraniczne – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

W ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorstwa i innowacje” środki unijne przeznaczone są na wdrożenie całkiem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Poza tym dotacje przekazane będą w dużej mierze na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie zastosowania innowacyjności.

W czerwcu przyszłego roku możliwe będzie pozyskanie dotacji na usługi dla przedsiębiorstw w zakresie działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej, współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa wspierane będą również poprzez bezzwrotne „bony na innowacje”. Na to działanie kwota dofinansowania to ponad 24,3 mln zł.

Zastrzyk finansowy w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne w wysokości 48,6 mln zł będą mogły uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu. Będzie możliwe również pozyskanie dotacji na wdrażanie nowych modeli biznesowych, strategii oraz nowoczesnych metod zarządzania. Na ten konkurs dofinansowanie wyniesie ponad 32,5 mln zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać także z terenów inwestycyjnych przygotowanych przez jednostki samorządów terytorialnych, lokalne grupy działania oraz instytucje otoczenia biznesu. Obszary Strategicznych Interwencji dla Dolnego Śląska to: równina wrocławska, Dolina Baryczy, obszar legnicko-gło-gowski, dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowicki, zachodni. Poziom dotacji dla tych obszarów to prawie 144 mln zł.

Działania w ramach osi „Gospodarka niskoemisyjna” będą ukierunkowane na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, na zwiększenie efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Konkursy będą obejmować również projekty ukierunkowane na zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach i na wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Pierwszy konkurs, w ramach którego rozdzielone zostanie 16,4 mln złDIP ogłosi 28 grudnia. W styczniu kwotą 95,2 mln zł zostaną wsparte przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z OZE.

W marcu przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły ubiegać się o środki na budowę i modernizację sieci energetycznej umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE do Krajowego SystemuElektroenergetycznego poprzez operatorów systemu dystrybucyjnego. Na ten rodzaj inwestycji będzie przeznaczone ponad 42,4 mln złotych ze środków unijnych. Więcej informacj na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl.

dip_logo.jpg

  belka.jpg

27 / 12 / 2015
MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE POMIĘDZY SŁOWENIĄ i...

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii Republiki Słowenii oraz Słoweńskiej Izby Handlu i Przemysłu zaproszamy na spotkanie pt.  MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE POMIĘDZY SŁOWENIĄ i POLSKĄ - prezentacja potencjału i spotkania B2B....

27 / 12 / 2015

możliwości biznesowe pomiędzy słowenią i polską

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii Republiki Słowenii oraz Słoweńskiej Izby Handlu i Przemysłu zaproszamy na spotkanie pt. MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE POMIĘDZY SŁOWENIĄ i POLSKĄ - prezentacja potencjału i spotkania B2B. Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 stycznia 2016r. o godz. 10.00 w Hotelu Monopol we Wrocławiu. 
Do udziału w spotkaniu zapraszane są przedsiębiorstwa zainteresowane spotkaniem B2B z firmami ze Słowenii, których listę wraz z charakterystyką branży znajdą Państwo z załączonym pliku. Prosimy o wybranie firmy, z którą chcieliby Państwo podjąć rozmowy. Wśród przedsiębiorstw słoweńskich, które potwierdziły swój udział w spotkaniu jest m.in. Gorenje, Krka, Telekom Slovenije, Petrol, i in. Organizator zapewni również asystę tłumacza, jeśli wyrażą Państwo taką wolę.
Zgłoszenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:katarzyna.banaszkiewicz@dolnyslask.pl, w terminie do 12 stycznia 2016r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 15 stycznia 2016r.
Lista firm słoweńskich biorących udział w spotkaniu - na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/aktualnosci/ - aktualizowana będzie w miarę ich zgłaszania się do udziału w spotkaniu B2B.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: +48 71 776 95 68 lub +48 71 776 91 83.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

pdf zaproszenie

pdf invitation

pdf program

pdf firmy 

docx formularz

27 / 12 / 2015
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - podregiony,...

Ukazała się kolejna edycja publikacji "Województwo Dolnośląskie -podregiony, powiaty, gminy". Stanowi ona rozwinięcie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2015 w przekroju terytorialnym. Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną...

27 / 12 / 2015

województwo dolnośląskie - podregiony, powiaty, gminy.

Ukazała się kolejna edycja publikacji "Województwo Dolnośląskie -podregiony, powiaty, gminy". Stanowi ona rozwinięcie Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2015 w przekroju terytorialnym.

Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną oraz stan gospodarki w ujęciu podregionów, powiatów oraz gmin w 2014 r. Obecna edycja publikacji zawiera tablice przeglądowe z danymi o województwie w latach 2000, 2005, 2009-2014 oraz ważniejszymi danymi o podregionach i powiatach w latach 2005 i 2014.

Szczegółowe dane statystyczne pogrupowano w 16 działach tematycznych, poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące podstawowych pojęć oraz metodologii i zakresu informacji. Wybrane informacje przedstawiono na mapach. Opracowanie dostępne jest w formie książkowej wzbogaconej o płytę CD zawierającą tablice w formacie Excel, a także na płycie CD oraz na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: http://wroclaw.stat.gov.pl

 

27 / 12 / 2015
CZAS NA BUDOWANIE PROGRAMÓW PROEKSPORTOWYCH

- Wsparcie eksportu to jeden z priorytetów rządu w nadchodzących latach. Zatem najlepszy czas na budowanie programów proeksportowych - powiedział wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Michał Dąbrowski podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu. Debata z udziałem...

27 / 12 / 2015

czas na budowanie programów proeksportowych


- Wsparcie eksportu to jeden z priorytetów rządu w nadchodzących latach. Zatem najlepszy czas na budowanie programów proeksportowych - powiedział wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Michał Dąbrowski podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu. Debata z udziałem kilkuset polskich i zagranicznych firm, administracji publicznej, ekspertów i mediów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej została zorganizowana 18-20 grudnia 2015 r. DAWG sp. z o.o. jest certfikowanym partnerem PAIiZ w zakresie pozyskiwania inwestorów i wsparcia eksporterów.

- Dotychczasowe działania utwierdzają nas w przekonaniu, że dedykowane programy proeksportowe to bardziej dynamiczne wejście firm na nowe rynki - podkreślił wiceszef PAIiIZ. - Wparcie instytucji rządowych, takich jak PAIiIZ oraz bieżąca współpraca z Ministerstwem Rozwoju to gwarancja sukcesu - ocenił.

W panelu dyskusyjnym „Potrzeba czy ekstrawagancja - czy warto inwestować za granicą? Mechanizmy wsparcia ekspansji eksportowej i inwestycyjnej w Polsce i innych krajach” uczestniczyli także Naofumi Makino, dyrektor generalny oddziału w Warszawie, Japan External Trade Organization (JETRO) z Japonii, Nicolas Neve De Mevergnies, radca rkonomiczny i handlowy, Brussels Invest & Export z Belgii, Janusz Komurkiewicz, członek Zarządu FAKRO Sp. z o.o. oraz Szymon Ostrowski, wicedyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, Industrial and Commercial Bank of China ICBC.

Zdaniem panelistów, polskie firmy powinny otrzymać produkt zachęcający ich do ekspansji na zagranicznych rynkach.celem PAIiZ jest przygotowanie kompletnego produktu dla eksporterów, począwszy od modelu finansowego poprzez model wejścia na wybrany rynek w dowolnym rejonie świata. Ma to pomóc przedsiębiorcom w jak najkrótszym czasie odnaleźć się na najdogodniejszych dla siebie rynkach zagranicznych.