newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

27 / 01 / 2016
MISJA FIRM POLSKICH DO CHIN Pekin/Beijing

Trwa nabór na misję gospodarczą firm polskich do Chin, która odbędzie się w dniach 13-17 marca 2016 marca br. W trakcie misji odbędą się spotkania B2B z firmami z całych Chin, a każdy z uczestników weżmie udział w indywidualnych rozmowach z potencjalnymi partnerami chińskimi, wg własnych...

27 / 01 / 2016

misja firm polskich do chin pekin/beijing

Trwa nabór na misję gospodarczą firm polskich do Chin, która odbędzie się w dniach 13-17 marca 2016 marca br. W trakcie misji odbędą się spotkania B2B z firmami z całych Chin, a każdy z uczestników weżmie udział w indywidualnych rozmowach z potencjalnymi partnerami chińskimi, wg własnych wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Firmy uczestniczące w misji będą miały możliwość uzyskania refundacji części kosztów (do 50% kosztów kwalifikowanych). Organizatorami misji są SCC Silesia Chamber of Commerce oraz China Economic Development Exchange Association. 

Chiny to aktualnie druga lub (wg. niektórych źródeł) pierwsza gospodarka świata o największych na świecie rezerwach walutowych i najwyższej wartości obrotów handlowych. Zmiany gospodarcze, efekt wieloletniego de facto turbokapitalizmu, pociągają za sobą zmiany w strukturze społecznej. W Chinach ukształtowała się i stale rozrasta klasa średnia, szacowana na 300-400 mln osób. Grupa ta łaknie produktów użytkowych i luksusowych oraz jest świadoma pochodzenia produktu,jak również znaczenia marki.

Polska jest największym partnerem handlowym Chin w europie środkowo-wschodniej; w 2013 r. obroty wzrosły o 13%, export o 20% (ponad 1.800.000 USD), a import o 10%.

Dynamika zmian w zakresie polskich branż i grup towarowych eksportujących do Chin jest tak duża, że produkty polskie nieistniejące na rynku chińskim w jednym roku, w następnym okazują się "strzałem w dziesiątkę".

Branże o największym potencjale: żywność, w tym zdrowa żywność (wartość rynku CN na 2014 r. oceniana na ok 160 mld USD), również wieprzowina i podroby oraz mleko (ok. ¼ zakładów mięsnych i mleczarni posiada już uprawnienia eksportowe do Chin), meble, części i akcesoria samochodowe, chemikalia, leki, aparatura medyczna, apartaura telefoniczna, samoloty, jachty, bursztyn.

Szczegóły programowe misji wraz z materiałami organizacyjno-zgłoszeniowymi znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://www.scc.org.pl/CMS/CN15/CN15.html

27 / 01 / 2016
PRZYŁĄCZ SIĘ DO DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA...

21 stycznia odbyło się pierwsze w 2016r. spotkanie członków Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. Poświęcone było planom na najbliższe miesiące.Klaster powstał w maju 2015r. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jego partnerzy pracują nad tworzeniem dogodnych warunków do rozwoju i...

27 / 01 / 2016

przyłącz się do dolnośląskiego klastra lotniczego

21 stycznia odbyło się pierwsze w 2016r. spotkanie członków Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. Poświęcone było planom na najbliższe miesiące.Klaster powstał w maju 2015r. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jego partnerzy pracują nad tworzeniem dogodnych warunków do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego na tym terenie, promocją polskiego przemysłu lotniczego za granicą oraz rozwijaniu sektora badawczego.

Potencjał branży lotniczej na Dolnym Śląsku jest bardzo duży. W regionie zainwestowały takie międzynarodowe koncerny jak Becker Avionics czy UTC Aerospace Systems. To tutaj swój innowacyjny projekt dyspozycyjnego samolotu opracował zespół konstruktorów firmy Metal Master. W październiku ubiegłego roku rozpoczęła się pod Wrocławiem inwestycja firmy Paradigma Precision. Producent części do turbinowych silników lotniczych zamierza zatrudnić nawet 250 osób.

Dolnośląski Klaster Lotniczy to stowarzyszenie, które skupia w sobie firmy reprezentujące przemysł lotniczy, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe. Do swojego grona, członkowie klastra zapraszają nie tylko duże przedsiębiorstwa związane z branżą lotniczą, ale też wszystkie podmioty zainteresowane rozwijaniem tej gałęzi gospodarki na Dolnym Śląsku oraz w całym pasie Polski Zachodniej. W tej chwili prowadzone są rozmowy z jedenastoma kolejnymi firmami, instytucjami i szkołami, które rozważają przystąpienie do klastra.

klaster_2.jpg

27 / 01 / 2016
DOFINANSOWANIE PROINNOWACYJNYCH USŁUG DLA MŚP

Do 18 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ". Dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację...

27 / 01 / 2016

dofinansowanie proinnowacyjnych usług dla mśp

Do 18 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ". Dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych usług doradczych. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w województwie dolnośląskim wynosi 28 255 000,00zł.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych usług tj.:

a) usług doradczych w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
b) usług wsparcia innowacji - udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Listy akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości – zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną będzie składał do PARP wniosek o dofinansowanie realizacji usługi przez wybrany akredytowany IOB.

Na etapie przygotowania Wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca może wskazać do realizacji usługi IOB, który nie jest akredytowany, jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę Wniosku o dofinansowanie, IOB musi złożyć do MR wniosek o akredytację. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IOB musi uzyskać akredytację.

Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Listy akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości – zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną będzie składał do PARP wniosek o dofinansowanie realizacji usługi przez wybrany akredytowany IOB. Szczegóły na stronie PARP :

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2015-r

27 / 01 / 2016
POZYSKIWANIE NOWYCH RYNKÓW EKSPORTOWYCH W...

   formularz_zgloszenie   Przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych rozpocząciem bądź rozszerzeniem działalności eksportowej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości sprzedaży produktów i usług na terenie Republiki Kazachstanu. Kazachstan jest czwartym partnerem...

27 / 01 / 2016

pozyskiwanie nowych rynków eksportowych w kazachstanie

 odt formularz_zgloszenie 

Przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych rozpocząciem bądź rozszerzeniem działalności eksportowej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości sprzedaży produktów i usług na terenie Republiki Kazachstanu. Kazachstan jest czwartym partnerem handlowym Polski wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.W ostatnich latach eksportem towarów do Kazachstanu zajmowało się ponad 1.400 polskich firm (na ponad 40 tys. firm zajmujących się w Polsce eksportem), a importem kazachstańskich towarów do Polski – co najmniej 100 (na niecałe 50 tys. firm zajmujących się w Polsce importem). 

zaproszenie_pkiph.jpg

 

Do 2014 r. wymiana handlowa Polski z Kazachstanem rozwijała się stabilnie i była relatywnie zbilansowana.Obserwowany w 2015 r. spadek zarówno polskiego eksportu do Kazachstanu, jak i importu z tego kraju jest spowodowany przede wszystkim wyhamowaniem tempa rozwoju gospodarczego Kazachstanu, jak i osłabienie waluty kazachstańskiej.

Struktura polskiego eksportu do Kazachstanu jest mocno rozdrobniona. Główną rolę odgrywają tu jednak następujące grupy towarowe: produkty przemysłu elektromaszynowego ( udział w granicach 26-31%), produkty przemysłu chemicznego ( 27-33%), artykuły rolno-spożywcze (11-20% sukcesywnie wzrasta) oraz wyroby hutnicze (6-12%). Eksport innych grup towarowych nie przekracza 5% łącznych dostaw do Kazachstanu.

Z kolei import z Kazachstanu tradycyjnie zdominowany jest przez dostawy produktów mineralnych (w ostatnich kilku latach udział tej grupy w łącznym polskim imporcie z Kazachstanu waha się w granicach 80-92% i stale wzrasta; w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wartość dostaw tej grupy towarowej wyniosła 682,3 mln USD – spadek o 40% w porównaniu z wartością dostaw z analogicznym okresem 2014 r.). W szczególności w tej grupie towarów największe znaczenie mają dostawy olejów ropy naftowej, gazu ziemnego, wodoru i gazów szlachetnych.

W Kazachstanie zarejestrowanych jest około 190 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału polskiego o różnej formie własności.Najważniejszym obszarem działalności polskich firm w Kazachstanie jest branża naftowo-gazowa, w tym poszukiwanie i zagospodarowanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego oraz sektor farmaceutyczny. Polskie firmy obecne są także w sektorze elektroenergetycznym, infrastruktury szynowej, budownictwie i sektorze materiałów budowlanych, przemyśle maszynowym i urządzeń transportowych, produkcji rur z tworzyw sztucznych, a także w przemyśle wyrobów chemii użytkowej.

Z kolei bezpośrednie inwestycje kazachstańskie w Polsce wyniosły, według danych Narodowego Banku Polski, na koniec 2014 r. 13,6 mln USD (według danych kazachstańskich, wynosiły na koniec czerwca 2015 r. zaledwie 0,8 mln USD). Jednym z sektorów kazachstańskich inwestycji w Polsce są linie technologicznedla przemysłu spożywczego.

Perspektywy do dalszej współpracy handlowo-inwestycyjnej pomiędzy polskimi i kazachstańskimi firmami są w szczególności w takich obszarach jak m.in. budownictwo (m.in. realizacja projektów infrastrukturalnych, budowa obiektów przemysłu petrochemicznego), gospodarka mieszkaniowo-komunalna, przemysł farmaceutyczny i usługi medyczne, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, maszyny i urządzenia dla górnictwa, technologie ochrony środowiska, usługi logistyczno-transportowe, przemysł obronny czy też przemysł chemiczny. Perspektywy do rozwoju współpracy widzimy także w obszarze dostaw nowoczesnych maszyn i urządzeń energooszczędnych oraz w sektorze IT/ICT.

 

17 / 01 / 2016
KOREAŃCZYCY INWESTUJĄ W ŻAROWIE

Co najmniej 72 miejsca pracy utworzą dwie koreańskie firmy, które wybudują fabryki w Żarowie obok Świdnicy. KCP oraz ILP związane są z branżą motoryzacyjną i zainwestują w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w sumie blisko 60 milionów złotych. KCP to część koreańskiego koncernu...

17 / 01 / 2016

koreańczycy inwestują w żarowie

Co najmniej 72 miejsca pracy utworzą dwie koreańskie firmy, które wybudują fabryki w Żarowie obok Świdnicy. KCP oraz ILP związane są z branżą motoryzacyjną i zainwestują w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w sumie blisko 60 milionów złotych.

KCP to część koreańskiego koncernu specjalizującego się w produkcji elementów odlewanych pod ciśnieniem z aluminium. Komponenty wykorzystywane są w silnikach wycieraczek samochodowych, układach kierowniczych, zawieszeniach i przekładniach, a także pasach bezpieczeństwa. W Żarowie firma wybuduje nowy zakład, w którym zatrudnienie znajdzie co najmniej 40 osób. Koszt inwestycji wyniesie blisko 34 mln złotych. Budowa powinna się zakończyć w grudniu 2017 roku.

ILP to spółka córka istniejącej od 20 lat na koreańskim rynku firmy IL RYUNG specjalizującej się w produkcji takich elementów jak przeguby, drążki oraz jarzma przekładni i wały kolumny kierowniczej. Koncern posiada 3 fabryki położone w Korei Południowej. W Żarowie produkowane będą stalowe elementy układów kierowniczych. Budowa fabryki pochłonie blisko 24 mln złotych, a zatrudnienie w niej znajdzie ponad 30 osób.

To pierwsi koreańscy inwestorzy na terenie wałbrzyskiej strefy w Żarowie. W gminie zezwolenie na działalność w WSSE posiada 13 firm, reprezentujących branże: motoryzacyjną, AGD, ceramiczną, włókienniczą oraz przemysł spożywczy. Przedsiębiorcy ci zainwestowali ponad 1,1 mld złotych i zatrudniają przeszło 2140 osób. W Żarowie wałbrzyska strefa posiada około 20 ha wolnego terenu objętego ulgami podatkowymi.

WSSE to największa z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Obejmuje prawie 3000 ha gruntu w 48 miejscowościach. Obecnie, na jej obszarze prowadzą działalność 183 firmy, które zainwestowały 20,7 mld złotych i zatrudniają blisko 43 tys. pracowników.

* fot. Zdjęcia z uroczystego wręczenia zezwoleń na działalność w WSSE, które odbyło się w grudniu w Zamku Książ. Na zdjęciach Pan Jarosław Ogrodnik, pełnomocnik firmy KCP i ILP odbiera zezwolenie z rąk Barbary Kaśnikowskiej, prezes WSSE "INVEST-PARK". Podczas przekazania obecny był również burmistrz Żarowa Leszek Michalak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny. 

ilp_kcp_zezwolenia_wsse__4_.jpg

17 / 01 / 2016
UKRAIŃSKI RYNEK OTWARTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Weszła w życie umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Przewiduje nie tylko stworzenie strefy wolnego handlu, ale i przyjęcie przez Ukrainę unijnego prawa gospodarczego. Co to oznacza dla dolnośląskich przedsiębiorców? Oglądaj Euro Fakty w TVP Wrocław, materiał przygotowany...

17 / 01 / 2016

ukraiński rynek otwarty dla przedsiębiorców

Weszła w życie umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Przewiduje nie tylko stworzenie strefy wolnego handlu, ale i przyjęcie przez Ukrainę unijnego prawa gospodarczego. Co to oznacza dla dolnośląskich przedsiębiorców? Oglądaj Euro Fakty w TVP Wrocław, materiał przygotowany przez red. Jadwigę Jarzębowicz. [od 4:40] WIĘCEJ >>

13 / 01 / 2016
DOLNOŚLĄSKIE GMINY ZAWALCZĄ O CZYSTE...

- Aż 70 % domów w Polsce wykorzystuje tzw. kopciuchy - najbardziej prymitywne piece emitujące bardzo duże ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Wrzuca się do nich wszystko: śmieci (np. plastikowe butelki czy lakierowane drewno), w tym też odpady węglowe z wysoką zawartością siarki, chloru czy popiołu - mówił Krzysztof Smoliński z wrocławskiej fundacji EkoRozwoju, podczas konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". W konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego...

13 / 01 / 2016

dolnośląskie gminy zawalczą o czyste powietrze?

- Aż 70 % domów w Polsce wykorzystuje tzw. kopciuchy - najbardziej prymitywne piece emitujące bardzo duże ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Wrzuca się do nich wszystko: śmieci (np. plastikowe butelki czy lakierowane drewno), w tym też odpady węglowe z wysoką zawartością siarki, chloru czy popiołu - mówił Krzysztof Smoliński z wrocławskiej fundacji EkoRozwoju, podczas konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". W konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli dolnośląskich gmin. Przedstawiono dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza w naszym regionie, propozycje rozwiązań problemu, jak również możliwości finansowania proekologicznych inwestycji.
Najpoważniejsze źródło zanieczyszczenia powietrza w dolnośląskich miastach i gminach - pyłów i rakotwórczego benzo(a)pirenu - stanowią kotły i domowe piece. Dodatkowe źródła to bardzo duży ruch samochodowy (w polskich miastach przypada znacznie więcej samochodów na mieszkańców niż w innych krajach Europy) oraz zakłady przemysłowe i energetyczne. Część mieszkańców Dolnego Śląska, szczególnie w okresie grzewczym, od lat narażona jest na oddziaływanie złej jakości powietrza na ich zdrowie. Dotyczy to głównie aglomeracji wrocławskiej, a także Legnicy i Wałbrzycha. Z problemem borykają się również mniejsze gminy, a szczególnie uciążliwy jest on dla ośrodków uzdrowiskowych, licznie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy poszukujących miejsc z czystym, zdrowym powietrzem. Tymczasem Wrocław w rankingu opublikowanym w 2015 roku przez francuski dziennik le Monde znalazł się na 8 miejscu wśród europejskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu.
- Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra (w tym Cieplice - Zdrój), , Kłodzko, Lwówek Śląski, Nowa Ruda, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Polanica - Zdrój, Szczawno – Zdrój, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec czy Złotoryja to tylko niektóre z dolnośląskich gmin, gdzie występują obszary przekroczeń dobowych stężeń groźnego dla zdrowia pyłu zawieszonego ( drobne cząstki np. sadzy krążące w powietrzu)- mówił Paweł Karpiński zastępca dyr. Wydziału Środowiska UMWD. By walczyć z problemem władze województwa w lutym 2014 roku przyjęły Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, w którym wskazane są wszystkie zagrożenia oraz propozycje działań służących ograniczeniu niskiej emisji na Dolnym Śląsku. Jednak, jak wynika z raportu Wydziału Środowiska UMWD, gospodarze zagrożonych stref zrealizowali założone programy naprawcze zaledwie w skali od 0,5 do 2, 7%. Trudno zatem mówić o istotnej redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego na Dolnym Śląsku. Tymczasem - jak powiedział podczas konferencji Krzysztof Smolnicki z EkoRozwoju - szacuje się, że w Polsce w ciągu roku z powodu zanieczyszczonego powietrza traci życie ok. 45 tys. osób, a w samym Wrocławiu 500.

Organizatorzy konferencji przekonywali, że dolnośląskie gminy powinny inwestować w jakość powietrza, a tym samym życia mieszkańców. Zarząd województwa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 przeznaczył blisko 40 milionów złotych na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Są to m.in. projekty zakładające podłączanie do sieci ciepłowniczej zakładów przemysłowych, spółek miejskich i budynków użyteczności publicznej, wymiana starych, niskosprawnych kotłów węglowych na kotły wysokiej sprawności lub włączanie budynków do istniejących sieci ciepłowniczych wraz z ich termomodernizacją. Ważna jest również edukacja ekologiczna i kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów

  zaproszenie_kape_2016.jpg

03 / 01 / 2016
LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Przygotowanie takiego programu jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020. Dokument Zarządu Województwa określa podstawowe...

03 / 01 / 2016

lokalne programy rewitalizacji

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Przygotowanie takiego programu jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020. Dokument Zarządu Województwa określa podstawowe zasady oraz kwestie szczegółowe dotyczące przygotowania przez Gminy lokalnych programów rewitalizacji, zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 28 grudnia br. uchwałą nr 1622/V/15 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Gminy mogą się zapoznać z dokimentem pod adresem: >>>

baner_ue.jpg

03 / 01 / 2016
KONFERENCJA "OGRANICZENIE NIESKIEJ EMISJI...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". Konferencja odbędzie się w dniu 13.01.2016 we Wrocławiu i ma na celu...

03 / 01 / 2016

konferencja "ograniczenie nieskiej emisji w gminach"

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". Konferencja odbędzie się w dniu 13.01.2016 we Wrocławiu i ma na celu uzmysłowienie osobom odpowiedzialnym za ochronę środowiska w gminach istoty problemu niskiej emisji, zagrożeń z nią związanych, wskazanie rozwiązań i możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie programów prośrodowiskowych. Zjawisko niskiej emisji jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Udział w konferencji jest bezpłatny.

pdf zaproszenie_kape_2016_rok 

pdf program_kape 

doc formularz_zgloszeniowy_2016