newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

20 / 04 / 2018
WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w związku z zaproszeniem do negocjacji w zakresie określenia koncepcji nowego budynku inkubatora i sporządzeniem na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektu budowlanego dla celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zachęca...

20 / 04 / 2018

wzór umowy o zachowaniu poufności

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w związku z zaproszeniem do negocjacji w zakresie określenia koncepcji nowego budynku inkubatora i sporządzeniem na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektu budowlanego dla celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zachęca potencjalnych Zleceniobiorców do zapoznania się z treścią umowy o zachowaniu poufności.

Zgodnie z ogłoszeniem, Zamawiający zaprosi do negocjacji (II etap postępowania) nie więcej niż 10 wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie postępowaniem, a jeżeli będzie więcej niż 10 zgłoszeń zainteresowania postępowaniem, to zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, wykonawcy będą weryfikowani następującymi kryteriami:

  • ilość i złożoność wykonanych lub wykonywanych projektów, w tym z uwzględnieniem technologii BIM;
  • wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania zgłoszenia zainteresowania negocjacjami, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
  • ilość osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania, zatrudnionych przez wykonawcę odpowiednio na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło
  • ilość stanowisk do projektowania, wyposażonych w oprogramowanie do projektowania.

Na tym etapie postępowania, nie można ustalić znaczenia kryteriów, co oznacza, że w ogłoszeniu zamawiający podał powyższe kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. W ogłoszeniu podano także, że informacje mające wpływ na weryfikację, wykonawcy składają według własnej wiedzy i doświadczenia.

Do weryfikacji zgłoszeń Zamawiający powoła Zespół i w tym celu, niezwłocznie po ogłoszeniu zainteresowania, zostało wystosowane zaproszenie do wyznaczenia swoich przedstawicieli w pracach powoływanego w tym celu Zespołu. Zaproszenie skierowano do instytucji otoczenia związanego z architekturą m. in. Departamentu Architektury i Rozwoju UMW, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków UMW, Dolnośląskiej Okręgowej Izba Architektów, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Po weryfikacji, wykonawcy otrzymają do podpisania oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności – umowę, która będzie podstawą do przekazania materiałów i informacji, w tym wytycznych dotyczących przyszłej Inwestycji. Wynika to z faktu, że prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny i będą dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z Inwestycją.

Wykonawcę niezaproszonego do II etapu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

W II etapie Wykonawcom przedstawiony zostanie opis potrzeb i wymagań zamawiającego. Zamawiający oczekuje ustosunkowania się Wykonawców do otrzymanych materiałów oraz informacji i przedstawienia własnych rozwiązań koncepcji nowego budynku inkubatora. Negocjacje prowadzone będą do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu negocjacji zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim wykonawców i przekaże wszystkim uczestnikom II etapu zaproszenie do składnia ofert wraz z przekazaniem specyfikacji warunków zamówienia zawierającej m. in. kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie. Wybór oferty najkorzystniejszej będzie trzecim i ostatnim etapem postępowania.

Zamawiający na żadnym etapie postępowania nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu, czy też nagród lub refundacji kosztów sporządzenia koncepcji. Jedyną nagrodą będzie w trzecim etapie postępowania wybór oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, oraz zlecenie wykonania zamówienia.

 

SZCZEGÓŁY:

 umowa_o_zachowaniu_poufnosci

 

 


 

13 / 04 / 2018
MISJA PRZEDSIĘBIORCÓW DO CHIN

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Zagraniczne Biuro Handlowe w Szanghaju zapraszają do działu w misji gospodarczej do Szanghaju, prowincja Anhui (Hefei). Misja odbędzie się w dniach 27 maja - 3 czerwca i przewodniczyć jej będzie...

13 / 04 / 2018

misja przedsiębiorców do chin

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Zagraniczne Biuro Handlowe w Szanghaju zapraszają do działu w misji gospodarczej do Szanghaju, prowincja Anhui (Hefei). Misja odbędzie się w dniach 27 maja - 3 czerwca i przewodniczyć jej będzie Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Do udziału zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych prezentacją firm i nawiązaniem kontaktów z partnerami na rynku chińskim. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorców z branż: spożywczej, fotowoltaicznej, produkcji pojazdów elektrycznych i turystycznej.

Szczegóły >>> OFERTA_MISJA_GOSPODARCZA_DO_CHIN

Formularz >>> FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_MISJA_CHINY

 

 


 

 


 

13 / 04 / 2018
#Africa (a variety of possibilities)

We Wrocławiu odbyło się seminarium pn. #Africa (a variety of possibilities). Jego uczestnicy rozmawiali o różnorodności i specyfice rynków afrykańskich - trendach w relacjach handlowych i inwestycyjnych, oczekiwaniach, planach i możliwościach współpracy biznesowej. Celem seminarium było...

13 / 04 / 2018

#africa (a variety of possibilities)

We Wrocławiu odbyło się seminarium pn. #Africa (a variety of possibilities). Jego uczestnicy rozmawiali o różnorodności i specyfice rynków afrykańskich - trendach w relacjach handlowych i inwestycyjnych, oczekiwaniach, planach i możliwościach współpracy biznesowej.

Celem seminarium było zainicjowanie odpowiedzialnego biznesu w Afryce wspólnie z afrykańskimi firmami.W wydarzeniu udział wzięli m.in. m.in. Ambasador Senegalu w Polsce oraz Sekretarz Ambasady Nigerii, przedstawiciele biznesowych izb afrykańskich oraz polskich oraz administracji samorządowej. Seminarium towarzyszyły warsztaty oraz wydarzenia kulturalne (pokaz filmowy i pokaz mody) związane z podjęciem współpracy z lokalnymi afrykańskimi firmami. Organizatorem seminarium był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z DAWG.

 

 


 

11 / 04 / 2018
Bezrobocie na Dolnym Śląsku wciąż maleje

Tylko w tym roku na walkę z bezrobociem Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekaże blisko 600 mln zł. Dzięki staraniom samorządu województwa wskaźnik bezrobocia w naszym regionie systematycznie maleje. W lutym 2018 r. wynosił 6 % - to o prawie punkt procentowy mniej niż średnia krajowa i o...

11 / 04 / 2018

bezrobocie na dolnym śląsku wciąż maleje

Tylko w tym roku na walkę z bezrobociem Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przekaże blisko 600 mln zł. Dzięki staraniom samorządu województwa wskaźnik bezrobocia w naszym regionie systematycznie maleje. W lutym 2018 r. wynosił 6 % - to o prawie punkt procentowy mniej niż średnia krajowa i o blisko 1,5% mniej niż w ubiegłym roku.

Kursy, szkolenia, staże czy dotacje bezzwrotne to dobrze znane formy wsparcia osób bezrobotnych. Ale wraz z malejącą liczbą osób bez pracy zmienia się podejście do podejmowanych przez samorząd działań. Obecnie ogrom funduszy przeznaczanych jest na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, pomoc Dolnoślązakom, którzy muszą opiekować się bliskimi oraz na badania profilaktyczne chorób nowotworowych.

Rekordowo niskie bezrobocie

Stopa bezrobocia w naszym regionie nadal spada. W lutym 2018 r. wynosiła 6 %, to o prawie punkt procentowy mniej niż średnia krajowa i o blisko półtora procent mniej niż w 2017 roku. A jeszcze 15 lat temu wskaźnik ten był bliski 25 %. − Wciąż malejące bezrobocie w województwie dolnośląskim to odzwierciedlenie korzystnej sytuacji w gospodarce naszego województwa. Trzeba jednak pamiętać, że za tymi procentami kryją się konkretni Dolnoślązacy, którzy oczekują naszego wsparcia. Dlatego nadal przeznaczamy ogromne pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych, właśnie po to, by ich liczba była jeszcze mniejsza – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa. W tym roku blisko 600 mln zł na walkę z bezrobociem i wsparcie mieszkańców województwa ma do dyspozycji Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Choć najniższa stopa bezrobocia (2,2 % na koniec lutego 2018 r.) występuje we Wrocławiu oraz powiecie wrocławskim, to już w powiatach górowskim wynosi 16,9 %, złotoryjskim 16,2 %, wałbrzyskim ziemskim 15,2 % oraz jaworskim 14,4 %.

Nowe żłobki, kluby malucha i badania profilaktyczne

Fundusze w dyspozycji DWUP mają pomóc w przełamaniu barier w podjęciu pracy. Jedną z nich są np. kłopoty z zapewnieniem opieki nad dziećmi. − Dlatego wspieramy rodziców, w szczególności mamy, które chcą wrócić do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. Skupiamy się nie tylko na szkoleniach, ale też wspieramy tworzących nowe żłobki czy kluby malucha. Opłacamy również zatrudnienie niań. Do dziś w ramach 56 projektów przeznaczamy na ten cel ponad 58 mln zł – podkreśla Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa. Kolejne fundusze – blisko 35 mln zł. przeznaczone są na badania profilaktyczne chorób nowotworowych, by Dolnoślązacy byli zdrowi i mogli pracować.

Pomoc w założeniu własnej firmy

DWUP dysponuje również bezzwrotnymi dotacjami na założenie własnej firmy oraz na pomoc w jej prowadzeniu. − To jeden z programów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sumie w ramach 55 takich projektów konkursowych przeznaczyliśmy na ten cel ponad 170 mln zł – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wsparcie różnych grup społecznych

W 2018 r. większa grupa osób będzie miała dostęp do unijnych funduszy. Pomoc trafi również do emigrantów (osób powracających na polski rynek pracy), imigrantów (osób przybyłych z zagranicy do Polski), ubogich pracujących (osób wykonujących pracę, jednocześnie uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo), osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i na czas określony, a także osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin. Włączenie społeczne to kolejna działania, z których będą mogli skorzystać Dolnoślązacy. Pomoc ma trafić do osób z chorobami i uzależnieniami własnymi bądź bliskich. Na wsparcie mogą liczyć m.in. podopieczni ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych, rodziny i osoby uzależnione. Będą powstawały dzienne domy opieki medycznej, a także będzie możliwość skorzystania z usług asystenckich i opiekuńczych. – Częstą barierą w podjęciu zatrudnienia jest konieczność opieki nad osobami zależnymi – seniorami, chorymi, czy też niepełnosprawnymi. W likwidacji właśnie tych barier chcemy pomagać mieszkańcom województwa – podsumowuje dyrektor Ewa Grzebieniak.

 

 


 

10 / 04 / 2018
WIETNAMCZYCY ZASILĄ DOLNOŚLĄSKI RYNEK PRACY?

Wietnamczycy badają potrzeby i możliwości sprowadzenia na Dolny Śląsk swoich pracowni-ków. W Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej gościli dziś przedstawiciele wietnamskich firm zajmujących się outsourcingiem pracowniczym oraz tamtejszej FPC - Centrum Prasy Zagra-nicznej Ministerstwa...

10 / 04 / 2018

wietnamczycy zasilą dolnośląski rynek pracy?

Wietnamczycy badają potrzeby i możliwości sprowadzenia na Dolny Śląsk swoich pracowni-ków. W Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej gościli dziś przedstawiciele wietnamskich firm zajmujących się outsourcingiem pracowniczym oraz tamtejszej FPC - Centrum Prasy Zagra-nicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wietnamu. Choć w samym Wietnamie bezrobocie wy-nosi zalewie ponad 2%, wielu mieszkańców tego kraju szuka możliwości rozwoju i lepszych zarob-ków za granicą. Niewykluczone, że po obywatelach Ukrainy, to właśnie Wietnamczycy będą zasilali nasz rynek pracy.
Obecnie ok. 100 tys. osób rocznie wyjeżdża z Wietnamu do pracy w krajach azjatyckich, głównie Japonii i Tajwanie. W ubiegłym roku około 7 tys. pracowników podjęło współpracę z fir-mami w Czechach. Przedstawiciele wietnamskich firm zajmujących się outsourcingiem pracowni-czym szukają teraz rynku dla swoich usług na Dolnym Śląsku. Spotkają się z pracodawcami m.in. w strefach ekonomicznych, gdzie funkcjonują duże przedsiębiorstwa najdotkliwiej odczuwające brak rąk do pracy.
- Wietnamczycy są w stanie sprowadzić na Dolny Śląsk każdą liczbę pracowników o różnych umie-jętnościach i kwalifikacjach-zarówno robotników wykwalifikowanych, jak i kadrę menedżerską. Odbyliśmy kilka spotkań z potencjalnymi pracodawcami, instytucjami pracowniczymi i wszyscy są bardzo zainteresowani współpracą z Wietnamem, bo to mogłoby rozwiązać problem braków ka-drowych w firmach – mówi Marcin Szuchta, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Europy Środ-kowej, która pośredniczy w rozmowach z Wietnamskimi firmami HR.
Zdaniem Huberta Papaj, prezesa Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. , biorąc pod uwagę dobre doświadczenia Czechów ze sprowadzeniem pracowników z Wietnamu, warto podjąć starania o ściągniecie Wietnamczyków do naszego regionu. Zwłaszcza, że nawet duża liczba pracujących na Dolnym Śląsku obywateli Ukrainy, to wciąż za mało w stosunku do po-trzeb. W 2017 roku Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydał 17 tys. 335 zezwoleń na pracę dla obywa-teli Ukrainy, w 2018 ponad 5 tys. Ustawicznie jednak brakuje nam robotników wykwalifikowanych, ale także specjalistów wyższego szczebla- inżynierów i techników.
- Znaczącym wsparciem są pracownicy z innych krajów jednak problemem są długotrwałe proce-dury uzyskania pozwolenia na pracę, jeśli bowiem pracodawca będzie musiał czekać na załatwie-nie wszystkich formalności kilka miesięcy, takie rozwiązanie nie będzie dla niego atrakcyjne. Z nadzieją obserwujemy działania Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka w zakresie usprawnie-nia tej procedury, wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji i mamy nadzieję, iż znacząco skróci to czas oczekiwania na załatwienie spraw wizowych –zaznacza Hubert Papaj.

Sytuację na rynku pracy poprawiają działania Marszałka Województwa Dolnośląskiego Ce-zarego Przybylskiego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie projektów szkole-niowych, podnoszących kwalifikację i aktywizujących pracowników, które są w dużym stopniu reali-zowane również przez DAWG, jednak potrzeby rynku pracy rosną bardzo szybko. Szacuje się, że w najbliższych latach Polska będzie potrzebowała kolejnego miliona nowych pracowników zza grani-cy.
Już w tym roku liczba Ukraińców w Polsce przekroczy 2 mln. Jak wynika z raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej” plan rekrutacji osób zza wschodniej granicy ma nawet co piąta firma w Polsce, a wśród dużych przedsiębiorstw ten odsetek wynosi aż 42 proc.
- Choć obecnie Ukraińcy, ze względu na bliskość kulturową i językową, stanowią najlepsze wsparcie dla naszego rynku pracy, pracodawcy będą szukali nowych pracowników z kolejnych krajów. Samo-dzielnie niestety wciąż mamy za małe zasoby - zaznacza Hubert Papaj, prezes DAWG.
Wietnam oferuje tymczasem pulę młodych, zmotywowanych pracowników. Co roku w wiek produkcyjny wchodzi tam około 450 tys. osób Połowa z ponad 92 milionów mieszkańców ma śred-nio 29 lat, najniższe wynagrodzenie w Wietnamie nie przekracza 650 zł., a większość ludzi pracuje w rolnictwie. Zarobki w Europie oraz możliwości rozwoju bez wątpienia są dla Wietnamczyków znacznie atrakcyjniejsze, niż na rodzimym rynku czy w innych krajach azjatyckich. Według szacun-ków w Polsce żyje obecnie ok. 30 tys. ludzi narodowości wietnamskiej. Stanowią oni trzecią pod względem liczebności grupę migrującą do Polski.

 

 

 


 

07 / 04 / 2018
DOLNOŚLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY Z KONTAKTAMI W...

Kontrakt na dostawy dla gruzińskiego sektora militarnego, sprzedaż ekologicznych sadzonek borówek czy otwierające się możliwości współpracy pomiędzy agencjami HR-owymi- to pierwsze efekty kończącej się w Gruzji misji gospodarczej organizowanej przez Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląską Agencję...

07 / 04 / 2018

dolnośląscy przedsiębiorcy z kontaktami w gruzji

Kontrakt na dostawy dla gruzińskiego sektora militarnego, sprzedaż ekologicznych sadzonek borówek czy otwierające się możliwości współpracy pomiędzy agencjami HR-owymi- to pierwsze efekty kończącej się w Gruzji misji gospodarczej organizowanej przez Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej.

Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu Dolnego Śląska wylecieli do Gruzji we wtorek. Podczas konferencji gospodarczych w Batumi i Tbilisi, nasze województwo zaprezentowało ofertę gospodarczą, a przedsiębiorcy odbyli rozmowy z potencjalnymi kontrahentami.

- To druga misja gospodarcza przedstawicieli naszego regionu w Gruzji i z satysfakcją mogę stwierdzić, że była bardzo owocna. Dwie firmy wyjeżdżają z Gruzji z podpisanymi wstępnymi umowami, inne będą kontynuować podjęte tu rozmowy handlowe i negocjacje, pozostałe poznały potencjał rynku gruzińskiego i możliwości jakie stwarza w innych krajach azjatyckich. Jesteśmy bardzo zadowoleni i już planujemy kolejne kroki w naszych wzajemnych relacjach, nie tylko gospodarczych – podsumowuje Hubert Papaj, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Najwięcej powodów do zadowolenia ma spółka FIAB z Kątów Wrocławskich, zajmująca się produkcją maszyn zgrzewających technologią wysokiej częstotliwości. Firma wyjedzie z Gruzji już z konkretnymi kontraktami.

- Nie chcę zdradzać szczegółów, jednak mogę powiedzieć, że jeden z kontraktów realizowany będzie na potrzeby sektora militarnego, inne dla dużych powstających tu inwestycji. Obecni jesteśmy już w bardzo wielu miejscach na świecie, dlatego cieszy mnie, że również Gruzja będzie kolejnym naszym partnerem i rynkiem zbytu- mówi Marcin Lerner z FIAB.

Spółka „Polska borówka” jechała do Gruzji z myślą o sprzedaży swoich owoców. Tymczasem, jak przyznaje Agnieszka Gdela, menedżer hs. Handlu, misja zmieniła jej podejście do rynku gruzińskiego.

- Wszystko wskazuje na to, że będziemy sprzedawać Gruzinom nasze ekologiczne sadzonki borówki amerykańskiej, są bardzo nimi zainteresowani. Otworzyły się jednak i inne możliwości. Nie wykluczamy, że będziemy sprowadzać do Polski tutejsze owoce do celów przetwórczych, czego wcześniej nie zakładaliśmy- mówi Agnieszka Gdela z Polskiej borówki.

Spotkania networkingowe polskich i gruzińskich przedsiębiorców mogą przynieść także kolejne rezultaty – współpracę firm HR zajmujących się wynajmem dla naszych firm sezonowych pracowników, zarówno robotników wykwalifikowanych, jak i specjalistów IT. Gruzini zainteresowani są pracą w Polsce, z kolei Polacy potrzebują dodatkowego personelu w zakładach produkcyjnych, budownictwie, rolnictwie czy sadownictwie.

Misja do Gruzji to jednak nie tylko kontakty gospodarcze. Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, która przewodniczyła delegacji zaznacza, że pokazaliśmy także nasz region jako dobre miejsce dla studentów i turystów.

 

 

 

 


 

03 / 04 / 2018
DOLNY ŚLĄSK Z WIZYTĄ GOSPODARCZĄ W GRUZJI

3 kwietnia przedstawiciele samorządu Dolnego Śląska oraz przedsiębiorcy wylecieli do Gruzji z misją gospodarczą. Delegacji przewodniczy wicemarszałek Iwona Krawczyk. W Tbilisi i Batumi nasze województwo zaprezentuje swoją ofertę gospodarczą, a przedsiębiorcy odbędą rozmowy z potencjalnymi...

03 / 04 / 2018

dolny śląsk z wizytą gospodarczą w gruzji

3 kwietnia przedstawiciele samorządu Dolnego Śląska oraz przedsiębiorcy wylecieli do Gruzji z misją gospodarczą. Delegacji przewodniczy wicemarszałek Iwona Krawczyk. W Tbilisi i Batumi nasze województwo zaprezentuje swoją ofertę gospodarczą, a przedsiębiorcy odbędą rozmowy z potencjalnymi kontrahentami. Organizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

Kwietniowa misja gospodarcza jest drugą oficjalną wizytą przedstawicieli naszego regionu w Gruzji. Poprzednia, w maju 2017 roku, pozwoliła nawiązać współpracę w zakresie nauki i kultury, poznać wzajemne oczekiwania i możliwości w zakresie gospodarki i wymiany handlowej, a także podpisać stosowne umowy z władzami regionu Adżaria.

Tegoroczną misję poprzedziła wizyta oficjalnej delegacji Autonomicznej Republiki Adżarii na Dolnym Śląsku. W lutym Gruzini odwiedzili Wrocław, Jakuszyce i Szklarską Porębę. Spotykali się z władzami samorządowymi i firmami branży turystycznej, by omówić dalszą współpracę pomiędzy regionami. Gruzja prowadzi obecnie szereg dużych, ważnych i kosztownych inwestycji, i - jak podkreślał Zurab Pataradze -Przewodniczący Rządu Autonomicznej Republiki Adżarii - współpraca na linii samorząd-biznes jest kluczowa.

Gruzini liczą na współpracę z dolnośląskimi firmami szczególnie z branży budowlanej, energetycznej i turystycznej oraz ich zaangażowanie m.in. w rozbudowę zimowego kurortu w Goderdzi, budowę reprezentacyjnego stadionu piłkarskiego w nadmorskim Batumi czy centralnego szpitala klinicznego w Adżarii. - Udział naszych przedsiębiorców w gruzińskich inwestycjach to jedna kwestia. Kolejną jest eksport towarów i usług na tamtejszy rynek, jak również rynki krajów azjatyckich. Bez wątpienia Gruzja, ze względu na swoje położenie, może odegrać znaczącą rolę w handlu. Zapewnienia bowiem łączność między Azją Zachodnią, Azją Centralną i Europą. Znacznym ułatwieniem dla obustronnej współpracy będzie też uruchomione w ostatnich dniach bezpośrednie połączenie lotnicze z Wrocławia do Gruzji (Kutaisi)- mówi Hubert Papaj, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Gruzja jest szybko rozwijającym się krajem. Jest liderem liberalnych reform gospodarczych wśród krajów postsowieckich. System regulacyjny oferuje korzystne warunki prowadzenia biznesu, co potwierdzają corocznie wysokie 9 miejsce w raporcie Doing business 2018. Zdecydowane reformy pozwoliły naniemal całkowite wyeliminowanie drobnej korupcji.

Polska w nieznacznym stopniu obecna jest na tamtejszym rynku - wysyłamy zaledwie 1,1% wszystkich eksportowanych towarów, głównie farmaceutyki, kosmetyki, chemię gospodarczą, maszyny i urządzenia, żywność przetworzoną, pojazdy, meble, mięso. Co istotne, poprzez Gruzję polskie towary i usługi mają ułatwiony dostęp do rynków Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Bliskiego Wschodu (Iran, Arabia Saudyjska).

 


 

28 / 03 / 2018
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: W DZIALE...

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ sp. z o.o. 53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a-5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: W DZIALE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: 1. Udział w realizacji projektów europejskich...

28 / 03 / 2018

nabór na wolne stanowisko pracy: w dziale projektów europejskich

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ sp. z o.o.
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a-5

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
W DZIALE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH


Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:

1. Udział w realizacji projektów europejskich realizowanych w DAWG Sp. z o.o., w tym:
- weryfikację wniosków o dofinansowanie
- monitorowanie uczestników i sprawozdawczość
- rozliczenia i przygotowanie wniosków o płatność.
2. Bieżące wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
3. Analizę, konsultacje i przygotowanie dokumentów w ramach ogłaszanych konkursów.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi posiadać:

1. wykształcenie wyższe
2. minimum 2-letni staż pracy
3. doświadczenie w realizacji lub nadzorowaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa oraz środków UE
4. biegłą znajomość programów MS Office

Dodatkowym atutem będzie:

1. znajomość założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
2. znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE
3. udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
4. czynne prawo jazdy kat. B

Aplikacje należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie spółki przy
al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu, pokój 304, do godz. 15.00,
04 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu).

lub mailowo: praca@dawg.pl

 

 


 

28 / 03 / 2018
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KSIĘGOWA

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Sp. z o.o. 53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 3a-5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KSIĘGOWA (nazwa stanowiska pracy) 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4...

28 / 03 / 2018

nabór na wolne stanowisko pracy: księgowa

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Sp. z o.o.
53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 3a-5


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
KSIĘGOWA
(nazwa stanowiska pracy)


1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:

1. Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych;
2. Analiza i kontrola rozrachunków;
3. Przygotowywanie bieżących analiz, głównie pod kątem realizowanych projektów;
4. Wystawianie faktur;
5. Przygotowywanie deklaracji dla instytucji zewnętrznych np. GUS;
6. Przygotowywanie przelewów.


Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien posiadać:

1. Znajomość zasad rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i przepisów kadrowych;
2. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości oraz kadr co najmniej 2 lata;
3. Wykształcenie wyższe;
4. Doświadczenie w sporządzaniu deklaracji podatkowych, list płac, sprawozdań finansowych;
5. Znajomość programów MS Office, w szczególności MS Excel.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa
i Unii Europejskiej.
Aplikacje można składać drogą pocztową lub osobiście do
4.04.2018r. do godz. 15.00
w siedzibie spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu, pokój 304
lub mailowo: praca@dawg.pl